Jdi na obsah Jdi na menu
 


25 Bezpečnost

11. 5. 2011

Bezpečností správa představuje systém a činnost všech orgánů veřejné správy pověřených bezpečnostními funkcemi.

Právní úprava  

Základem právní úpravy je:

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR

Dalšími zákony jsou:

Zákon o krizovém řízení

Zákon o integrovaném záchranném systému

Zákon ČNR o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR

Zákon ČNR o Policii ČR

Zákon o zpravodajských službách

Zákon o bezpečnostní informační službě

Zákon o služebním poměru

Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Zákon o obecní policii

Zákon o obcích a krajích

Zákon o právu shromažďovacím

Trestní zákon

Úkoly a kompetence orgánů státní správy na úseku správy policie

Policejní správa znamená systém a činnost policejních orgánů, jímž zákon ukládá úkoly ochrany ve věcech bezpečnosti a veřejného pořádku

Úkolem Policie ČR je zejména:

a.     Chránit bezpečnost osob a majetku

b.     Spolupůsobit při zajišťování veřejného pořádku a byl-li porušen, činit opatření k jeho obnovení

c.     Vést boj proti terorismu

d.     Odhalovat trestné činy a zajišťovat jejich pachatele

e.     Konat vyšetřování o trestných činech

f.        Zajišťovat ochranu státních hranic ve vymezeném rozsahu

g.     Zajišťovat ochranu ústavních činitelů ČR a dalších určených osob a objektů

h.     Dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobit při jeho řízení (a také kontrolovat doklady)

i.         Odhalovat přestupky a kde to stanoví zákon, přestupky projednávat a plnit další úkoly stanovené zákonem o Policii ČR

Policie ČR plní rovněž úkoly státní správy, pokud tak stanoví zvláštní zákon

Pol.ČR plní také úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, za podmínek obecně stanovených zákonem o obcích

Veřejný pořádek je ochrana pravidel chování lidí na veřejnosti, jež nejsou sice výslovně formulována v právních normách, ale jejich zachování je v určitém místě a čase nutnou podmínkou spořádaného společenského soužití.

Kompetence Policie ČR:

-          Policie ČR působí na celé území ČR, nestanoví-li zákon nebo mezinárodní smlouva jinak

-          Pol.ČR je podřízena ministerstvu vnitra ČR

-          Organizačně se člení na           Policejní prezídium (řídí činnost Pol.ČR)

Další útvary (s územní působností na celé území ČR

-          V čele policejního prezídia stojí policejní prezident, který je:

ü  Představeným všech policitů

ü  S výjimkou policistů povolaných k plnění úkolů v ministerstvu

ü  Odpovídá za činnost policie ministrovi vnitra

Poslání a struktura policie

Poslání Policie:

Policie ČR je ozbrojeným bezpečnostním sborem ČR, který plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti v rozsahu a způsobem stanoveném právními předpisy

Při plnění úkolů postupuje Policie ČR také podle mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána

Struktura Policie:

V rámci Pol.ČR působí jednotlivé služby, a to:

è Služba pořádkové policie

è Služba kriminální policie a vyšetřování

è Služba dopravní policie

è Služba správních činností

è Ochranná služba

è Služba cizinecké a pohraniční policie

è Služba rychlého nasazení

è Služba železniční policie

è Letecká služba

Útvar ministerstva pro inspekční činnost je přímo podřízen ministru vnitra.

Organizačními složkami na nižších stupních systému policejní správy jsou:

è Krajské správy Policie ČR

è Okresní ředitelství Policie ČR

è Obvodní oddělení policie ČR

è Zásahové jednotky služby pořádkové policie

è Zásahová jednotka rychlého nasazení

 

Postavení obecní policie

Obecní policie  

-          je orgánem obce

-          je speciální ozbrojenou bezpečnostní složkou obce, zřizovaná a rušená obecním zastupitelstvem obecně závaznou vyhláškou, jejíž veřejně prospěšnou činností zajišťuje obec klid a pořádek ve svém území

-          jejím hlavním úkolem je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce

  

Rozlišujeme obecní policie, které jsou zřizovány obcemi, a městské policie, které jsou zřizovány městysy a městy.

 

 

Úkoly a kompetence orgánů státní správy a samosprávy na úseku obrany státu

Státní správa:

o   Vláda ČR (vyhlašuje nouzový stav, zřizuje Ústřední krizový štáb) – nejvyšším a ústředním orgánem

o   Ministerstva aj. ústřední orgány zřizují krizový štáb

o   Parlament ČR – na návrh vlády vyhl. stav ohrožení státu

o   Bezpečnostní rada státu (předseda vlády) – návrhy a opatření k zajišťování bezpečnosti

o   MVČR (řídí Policie ČR, pověřeno koordinací přípravy na krizové stavy) – ústřední orgán ss pro veřejný pořádek

o   Min. zdravotnictví, min. dopravy a ČNB – jsou jim svěřeny specifické pravomoci

o   NBÚ = Národní bezpečnostní úřad (bezpečnostní prověrky) – ústřední správní úřad pro oblast ochrany utajovaných skutečností

o   Policie ČR – plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti

o   BIS = Bezpečnostní informační služba – ozbrojená zpravodajská služba

Samospráva:

o   Obce a kraje – úkoly v oblasti zajišťování bezpečnosti (další úkoly)

o   Krajský úřad a určené obecní úřady – zprac. krizové plány

o   Hejtman – zřizuje krizové štáby kraje

o   Bezpečnostní rady kraje a obce – koordinační org. pro přípravu na krizové situace

o   Hejtman nebo primátor hl. m. Prahy – vyhlašují stav nebezpečí

Krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.

Krizová situace je mimořádná událost, při níž se vyhlašuje stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu

 

Ohrožení obyvatelstva – důležitá telefonní čísla, evakuace, teroristické akce, ukrytí obyvatelstva

Důležitá tel. čísla:

150 – Hasičský záchranný sbor ČR

155 – Zdravotnická záchranná služba kraje

158 – Policie ČR

156 – Městská (obecní) policie

112 – jednotné evropské číslo tísňového volání

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

·         Co přesně se stalo - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat

·         Přesné místo hlášené události - tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události

·         Informace o postižených - pohlaví, přibližný věk, počet postižených

·         Informace o volajícím – jméno a číslo telefonu pro zpětný dotaz

Evakuace:

Evakuace je souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat a věcných prostředků v daném pořadí priority z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, ve kterých je zajištěno pro osoby náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky uskladnění.

 

Důležité zásady pro opuštění domu či bytu při evakuaci:

·         uhaste otevřený oheň,

·         vypněte elektrické spotřebiče (kromě ledniček a mrazniček),

·         uzavřete přívod plynu a vody,

·         ověřte si, že i sousedé vědí o evakuaci,

·         dětem dejte do kapsy jmenovku s adresou,

·         kočky i psy vezměte s sebou,

·         ostatní domácí zvířata nechte doma a předzásobte je vodou a potravou,

·         vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a jděte na evakuační místo.

Co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo:

·         jmenovku s adresou,

·         léky každodenní potřeby (které musíte užívat denně),

·         základní trvanlivé potraviny (nejlépe konzervované, dobře zabalený chléb, balenou vodu a to tak na 3 dny) a jídelní misku s příborem,

·         osobní předměty denní potřeby (doklady, peníze, přenosné rádio, baterku s rezervními bateriemi, toaletní a hygienické potřeby, náhradní prádlo a oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo deku, kapesní nůž, zápalky, šití případně další drobnosti).

Teroristické akce:

Terorismus je metoda použití síly či hrozby silou prováděná skrytými jednotlivci, skupinami nebo státem podporovanými aktéry.

 

1. Anonymní oznámení
(uložení bomby, třaskaviny; použití nebezpečné látky apod.)

 

·         Nedotýkejte se podezřelého předmětu.

·         Otevřete dveře a okna.

·         Zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie.

·         Opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor.

·         Vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní doklady apod.).

·         Dodržujte pokyny a instrukce vydané správcem objektu.

·         Vyčkejte na další instrukce bezpečnostních složek řídících akci.

V případě nálezu podezřelého předmětu např. obálky, balíčku, oznamte tuto skutečnost na Policii ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR.

2. Teroristická akce
(za použití střelných zbraní)

 

·         Pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo.

·         Pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken.

·         Ukryjte se za vhodným kusem nábytku.

·         Striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami.

·         Vyvarujte se použití pevných telefonních linek.

·         Zachovejte klid a rozvahu.

Ukrytí obyvatelstva:

Ukrytím se rozumí využití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostorů, které se stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. K tomuto účelu se využívají stálé a improvizované úkryty.

Rozlišujeme:

Ø  Stálé úkryty - jsou vybudované ochranné stavby k ukrytí obyvatelstva zejména za válečného stavu. Jsou vybaveny technologiemi, které umožňují dodávky nezávadného vzduchu, elektrické energie a pitné vody.

Ø  Stálé tlakuodolné úkryty - zajišťují ochranu ukrývaných osob proti tlakové vlně, pronikavé radiaci, radioaktivnímu zamoření, světelnému a tepelnému impulsu, proti účinkům chemických zbraní a biologických prostředků.

Ø  Stálé protiradiační úkryty - poskytují obdobnou ochranu jako stálé tlakově odolné úkryty s omezenou odolností proti účinkům tlakové vlny.

Ø  Improvizované úkryty - jsou suterénní a jiné vhodné prostory obytných domů, provozních a výrobních objektů, které se za stavu ohrožení státu a za válečného stavu přizpůsobují k ochraně před účinky soudobých bojových prostředků.

Složky integrovaného záchranného systému

Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém  vazeb, pravidel  spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události.

 

Základní složky IZS: 

§  Hasičský záchranný sbor České republiky,

§  Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,

§  Zdravotnická záchranná služba,

§  Policie České republiky.

Ostatní složky IZS:

§  Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil

§  Obecní policie

§  Orgány ochrany veřejného zdraví,

§  Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,

§  Zařízení civilní ochrany,

§  Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.