Jdi na obsah Jdi na menu
 


8 Občanské právo hmotné

 

Pojem, zásady a prameny občanského práva hmotného

v     Souhrn právních norem, které řeší majetkové vztahy mezi právními subjekty

v     Občanský zákoník, Ústava ČR s LZPS, autorský zákon, zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, zákon o užitných vzorech, zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků a zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat

Pojem práv věcných a práva závazkového

v     Vlastník věci může se svou věcí nakládat zcela volně, vyjma omezení stanovených zákonem, tuto jeho moc nad věcí zaručuje právo vlastnické

v     Práva věcná se dělí:

Ø     Právo vlastnické

Ø     Spoluvlastnictví

§         Podílové

§         Společné jmění manželů

Ø     Práva k cizí věci

§         Věcná břemena

§         Zástavní právo

§         Zadržovací právo

v     Závazkovým právem se rozumí soubor právních norem, které regulují vzájemná práva a povinnosti mezi účastníky občansko-právních vztahů.

Subjekty občanskoprávních vztahů

v     FO, PO, S

v     FO – každá osoba, která má způsobilost mít práva a povinnosti (vzniká narozením), plná způsobilost k právním úkonům (zletilostí)

v     PO – sdružení FO nebo PO, účelová sdružení majetku, jednotky územní samosprávy, jiné subjekty, o který to stanoví zákon

Charakteristika vlastnického práva – objektivní a subjektivní vlastnické právo, originární a derivativní nabytí vlastnického práva, nabytí vlastnického práva převodem a přechodem, ochrana vlastnického práva

v     Obsahem vlastnického práva jsou jednotlivá oprávnění vlastníka

Ø     Oprávnění věc držet, věc užívat, věc používat či s věcí nakládat i ji zničit

v     Objektivní – souhrn právních norem regulujících ekonomické vlastnické vztahy

v     Subjektivní – souhrn oprávnění a to práva věc užívat, užívat její plody a užitky, práva s věcí disponovat a práva věc držet

v     Originární – původní; vlastnictví vzniká poprvé, jsem 1. vlastník věci

v     Derivativní – vlastník přede mnou už byl

v     Převod – na základě vůle (smlouva)

v     Přechod – dochází na základě právních skutečností (dědění ze zákona…)

v     Ochrana – prostředky (obecné, zvláštní – vlastnické žaloby)

 

Právní úprava spoluvlastnictví podílového a společného jmění manželů.

v     Podílové

Ø     Základním znakem je podíl = je to míra, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci

v     Společné jmění manželů

Ø     Může vzniknout pouze mezi manželi

Ø     Každý z manželů má vlastnické právo k celé věci, ale s nakládání s touto věcí je omezen právem druhého manžela, který má k téže věci stejná práva

 

Charakteristika zástavního, zadržovacího práva a věcných břemen

v     Zástavní – movité i nemovité věci, nutí dlužníka splnit závazek, pokud ne je zde možnost uspokojením pohledávky přímo ze zástavy

Ø     Rejstřík zástav vede Notářská komora ČR

Ø     Podívat se můžeme u jakéhokoliv notáře

Ø     Zásady:

§         Akcesority – zástavní právo je existenčně spjato se závazkem hlavním

§         Subsidiarity – k realizaci zástavního práva lze přistoupit až poté, kdy dluh nebyl splacen včas

§         Práva k cizí věci – zástavní právo vůči zástavě náleží osobě odlišné od zástavního věřitele

§         Individualizace zástavy – zástava se týká určité věci

§         Nedělitelnosti – celou zástavu zajišťuje celá pohledávka

Ø     Subjekty:

§         Věřitel

·        Hypoteční úvěr (zástava je nemovitá)

·        Lombardní úvěr (zástava je movitá)

§         Dlužník – hlavním závazkem právního vztahu

§         Zástavní dlužník – zástavce (vlastník zástavy)

Ø     Vznik – písemnou smlouvou, rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, schválenou dohodou dědiců (notářem), ze zákona

Ø     Zánik – zaplacením dluhu, dohodou stran, další

v     Zadržovací – movité, věřitel může odmítnout vydat dlužníkovi jeho věci, dokud mu dlužník dluh nezaplatí

Ø     Vznik – věřitel zadrží dlužníkovu věc

Ø     Zánik – dlužník dluh zaplatil, zadržovaná věc zanikne, zadržovatel se vzdá a dlužníkovi věc vydá

v     Věcná břemena -  omezují vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného tak, že tento vlastní je povinen něco strpět (přechod přes pozemek), něčeho se zdržet (výše plotu), něco konat (opatrovat původního vlastníka)

Ø     Vznik

§         Ze zákona

§         Rozhodnutím příslušného orgánu (např.: soudu, vyvlastnění…)

§         Písemnou smlouvou

·        Samostatná

·        Součástí jiné smlouvy (nejčastěji kupní a darovací)

§         Na základě závěti ve spojení s výsledkem o dědictví (např.: zůstavitel věcné břemeno udělí ve prospěch družce)

§         Vydržením

§         Schválenou dohodou dědiců

Ø     Zánik

§         Ze zákona

§         Rozhodnutím příslušného orgánu (soudu)

§         Smlouvou

§         Smrtí oprávněného nebo zánikem PO

§         Splynutím

§         Uplynutím doby a splněním rozvazovací podmínky (např.: do doby  než obec vybuduje komunikaci pro přístup k nemovitosti)