Jdi na obsah Jdi na menu
 


22 Finanční právo

 

CHARAKTERISTIKA A PRÁVNÍ ÚPRAVA FINANČNÍHO PRÁVA

 

Finanční právo je souhrn právních norem, jehož obsahem jsou finanční vztahy, to znamená vztahy získávání, shromažďování a uspořádání peněžních prostředků, pokud se tohoto procesu zúčastňuje stát jako celek nebo státní orgány, orgány krajů a obcí.

Jde o vztahy založené na nerovnosti zúčastněných subjektů. Jeden subjekt je mocenským orgánem, druhý jím není. (právo veřejné)  

Nejvýznamnější prameny finančního práva:

A)   získávání a shromažďování peněžních prostředků

-      daňové zákony

-      zákon o správě daní a poplatků

-      zákon o soudních, správních a místních poplatcích

-      celní zákon a celní sazebník

-     zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

-      zákon o státním rozpočtu (část o příjmech)

B)   upotřebení peněžních prostředků

-      zákon o státním rozpočtu (části o výdajích)

-      právní normy upravující rozpočty krajů a obcí

-      rozpočtová pravidla

 

ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR

Rozpočtovou soustavu tvoří veřejné rozpočty:

- státní rozpočet,

- finanční účelové fondy,

- rozpočty krajů,

- rozpočty obcí.

 

Státní rozpočet

Podstata státního rozpočtu spočívá v rozdělování a přerozdělování důchodů a představuje tedy souhrn peněžních vztahů fungujících v oblasti tvorby, rozdělování a užití centralizovaného peněžního fondu.

- centralizovaný peněžní fond, tzn. Fond peněžních prostředků soustředěných do působnosti státu na principu nenávratnosti a neekvivalentního způsobu rozdělování,

- bilance příjmů a výdajů státu ,

- zákon, na němž se usnesly vrcholné zákonodárné sbory (Parlament ČR) a který opravňuje výkonnou noc k vybírání příjmů a k uskutečňování bilancovaných výdajů. plní tyto funkce:

- alokační (alokace – přerozdělování) – stát přiděluje pomocí státního rozpočtu zdroje do produkce veřejných statků (statky které slouží k uspokojování společenských potřeb – např. obrana a bezpečnost, zdravotnictví, školství …),

- redistribuční (redistribuce – přerozdělování) – prostřednictvím státního rozpočtu stát přerozděluje hrubý domácí produkt s cílem zmírnit alespoň částečně důchodové a sociální nerovnosti ve společnosti s tržní ekonomikou (podpory v nezaměstnanosti, přídavek na dítě, porodné …),

- stabilizační – prostřednictvím státního rozpočtu může stát ovlivňovat ekonomický růst, zaměstnanost, inflaci a platební bilanci, tato funkce se uplatňuje zejména v obdobích nerovnoměrného vývoje tržní ekonomiky (daně, státní výdaje, sociální opatření),

- regulační – uplatňuje se také v období nerovnovážného vývoje ekonomiky, ale na rozdíl od stabilizační funkce jde v tomto případě o přímé zásahy do soukromého sektoru (např. v podobě regulace cen, mezd ….),

- kontrolní – je zajištěna kontrola všech příjmů a výdajů státu (musí být v souladu s veřejnými zájmy, vyprodukované příjmy zároveň prověřují hospodárnost výdajů).

– státní rozpočet umožňuje regulovat ekonomický a sociální vývoj země.

Vyrovnanost bilance státního rozpočtu

- rozpočet vyrovnaný P = V

- rozpočet přebytkový P › V

- rozpočet schodkový (deficitní) P ‹ V

 

V platné rozpočtové skladbě jsou uplatněna tato základní hle­diska třídění:

1) hledisko organizační - rozpočet se člení do kapitol,

2) hledisko odvětvové - specifikuje, s rozvojem kterého odvětví NH činnost souvisí a kdo danou činnost provádí,

3) hledisko druhové - sleduje členění podle ekonomických druhů příjmů­ a výdajů,

Rozpočty krajů a obcí

V současné době je struktura příjmů obcí i krajů následující:


vlastní zdroje

daňové příjmy

sdílené daňové příjmy

výlučné daňové příjmy

nedaňové příjmy

kapitálové příjmy

 

další zdroje

dotace

investiční dotace

neinvestiční dotace


 

DAŇOVÁ SOUSTAVA

-         Daňovou soustavu upravují daňové zákony

-         Daně a právní normy je upravující můžeme obecně členit do dvou skupin:

 

OBECNÉ ČLENĚNÍ DANÍ

daně nepřímé

daně přímé

Jsou daně, které jsou vázány na jednotlivé druhy výrobků a služeb. Nejsou tedy vázány na fyzické a právnické osoby vytvářející hodnoty. Platí je konečný spotřebitel v ceně výrobků a služeb. Vyhnout se placení těchto daní lze pouze tak, že výrobek nebo službu nekoupíme.

Jsou daně, které mají bezprostřední vazbu na tvorbu hodnot a zisku fyzickými a právnickými osobami. daňový poplatník je adresný. Vzhledem k tomu, že jejich výše zpravidla závisí na evidenci vedené subjektem, který nese daňové břemeno, minimalizace daní často přerůstá v protiprávní daňové úniky.

 

 

* daň z přidané hodnoty             * daň z příjmů

* daňe spotřební                      - daň z příjmu fyzických osob

 - daň z lihu                         - daň z příjmu právnických osob

 - daň z piva

 - daň z minerálních olejů          * daně majetkové

 - daň z vína a meziproduktů          - daň z nemovitosti

 - daň z tabákových výrobků                           + daň z pozemků

                                            + daň ze staveb

                                      - daň silniční

                                      - daň dědická

                                      - daň darovací

                                      - daň z převodu nemovitostí

                                                          * daň z pevných paliv

                                    * daň z elektřiny

                                                          * daň ze zemního plynu

                                      a některých dalších plynů

 

SPRÁVNÍ, SOUDNÍ A MÍSTNÍ POPLATKY

Předmětem finančního práva jsou i poplatky, které daňovou soustavu doplňují. Poplatky obdobně jako daně zajišťují příjem do státního (ústředního) rozpočtu a rozpočtů krajů a obcí.

Poplatky:     * soudní – zákon o soudních poplatcích

                   * správní – zákon o správních poplatcích

                   * místní – zákon o místních poplatcích

 
SOUDNÍ

Poplatníky soudních poplatků jsou jak fyzické, tak i právnické osoby, které daly podnět k soudnímu řízení, případně k úkonu, který vykonává soud.

 Soudní poplatky:    * vybírané v osudním řízení

                                       Jsou stanoveny procentem nebo pevnou částkou ze základu poplatku.

                                      - do částky 15.000 Kč 600 Kč

                                      - v částce vyšší než 15.000 Kč 4 % z této částky

                                      - za řízení o rozvod manželství 1.000 Kč

                              * vybírané za úkony správy soudy

                                      Jsou stanoveny pevnou částkou ze základu poplatku.

                                      - za ověření listin v CEJ 20 Kč za každou započatou stránku

                                      - za ověření podpisu na listině 30 Kč za podpis

                                      - za sepsání podání do protokolu 1.000 Kč

 

 

SPRÁVNÍ

Správní poplatky vyměřují a vybírají orgány státní správy České republiky a územní samosprávné celky (kraje, obce), které jsou pověřeny výkonem státní správy. Tyto správní orgány jsou správci poplatků podle zákona o správě daní a poplatků. Mezi orgány státní správy také patří např. územní finanční orgány (finanční úřady), ministerstva, katastrální úřady.

 Poplatníky jsou fyzické a právnické osoby, které daly podnět k úkonu správního orgánu nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

MÍSTNÍ

Obsah a možný rozsah místních poplatků je dán zákonem o místních poplatcích. Jde o zákonem vymezenou skupinu poplatků, které jsou v plném rozsahu příjmem obcí. Jejich charakter je obdobný daním. Zákon vymezuje pouze základní vztahy, např. definuje předmět poplatku, subjekt poplatku, základ poplatku, sazbu poplatku nebo její možné rozpětí.

K zavedení místních poplatků musí obec vydat obecně závaznou vyhlášku, k jejímuž vydání je zmocněna Ústavou České republiky, zákonem o obcích a zákonem o místních poplatcích. Tato vyhláška jednoznačně vymezuje maximální sazby poplatků, často i diferencovaně pro jednotlivé části obce. Vyhláška také může diferencovat skupiny poplatníků (důchodce, zdravotně postižené apod.).

Přehled místních poplatků:

-          Poplatek ze psů,

-          Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt,

-          Poplatek za užívání veřejného prostranství,

-          Poplatek ze vstupného,

-          Poplatek z ubytovací kapacity,

-          Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,

-          Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,

-          Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

-          Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

Poplatek ze psů

Plátcem je právnická i fyzická osoba na území ČR, která je držitelem psa staršího tří měsíců. Sazba až 1.500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. U druhé a dalšího psa je možné zvýšení až o 50 %. Sazba pro důchodce, u nichž důchod je jediný zdroj příjmů, až 200 Kč za kalendářní rok. Osvobozeni jsou nevidomí, bezmocní a některé další osoby.

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

Poplatek platí fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace. Sazba poplatku je až 15 Kč za osobu a započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou. Osvobození jsou nevidomí, bezmocní a osoby s těžším zdravotním postižením. Plátcem poplatku je ubytovatel osoby.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek platí fyzická i právnická osoba, která využívá veřejné prostranství. Jde o provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, využívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce, pro tvorbu filmových a televizních děl. Z akcí pro charitativní účely se poplatek neplatí.

Sazba činí až 10 Kč za každý započatý m2 a každý započatý den. V případě umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí lze zvýšit sazbu až na desetinásobek. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.

Poplatek spočívající ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.

Poplatek ze vstupného

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Činí až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného. Z akcí na charitativní a veřejně prospěšné účely se neplatí. Platí jej fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Poplatek z ubytovací kapacity

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatku nepodléhá ubytovací kapacita pro studenty a žáky, pro ubytování pracovníků, ve zdravotnických zařízeních a k sociálním a charitativním účelům.

Sazba činí až 4 Kč za každé využité lůžko a den. Po dohodě s poplatníkem lze stanovit poplatek roční paušální částkou.

Poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu, i když vjezd je zakázán příslušnou dopravní značkou. Neplatí jej osoby mající zde trvalý pobyt nebo nemovitost, osoby jím blízké, manželé těchto osob a jejich děti. Dále jej neplatí osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP (zvláště těžce postižený) a jejich průvodci. Sazba činí až 20 Kč za den. Po dohodě s poplatníkem může být stanovena paušální částka.

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek platí:

-          fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,

-          fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci (v případě, že systém v dané lokalitě existuje). Poplatek se platí obci, na jímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba k individuální rekreaci.

Sazbu poplatku tvoří 2 složky:

-          částka až 250 Kč na osobu a kalendářní rok,

-          částka na základě skutečných nákladů předchozího roku obce až do výše 250 Kč na osobu a rok. Maximální celková částka na osobu a rok může být tedy 500 Kč.

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Poplatek platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích. Platí se v obci, na jejímž území se stavební pozemek nachází.

Sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto možností. Cena se stanoví podle zvláštního právního předpisu (vyhl. č. 227/1997 Sb.). Výši sazby na 1 m2 stanoví obec v obecně závazné vyhlášce.

ORGÁNY FINANČNÍ SPRÁVY

mezi orgány finanční správy se všeobecnou působností patří vláda republiky, která podává návrh zákona o SR a návrh státního závěrečného účtu, řídí a kontroluje činnost ministerstev.

Mezi finanční orgány s dílčí působností patří zejména Ministerstvo financí ČR, které je ústředním orgánem státní správy pro SR a státní závěrečný účet. Patří sem i státní fondy:

·       SF rozvoje bydlení

·       SF pro životní prostředí

·       SF kultury

·       SF pro podporu a rozvoj kinematografie

·       SF pro tržní regulace v zemědělství

·       SF dopravní infrastruktury

Dále mezi orgány s dílčí působností patří finanční ředitelství a finanční úřady. FŘ má za úkol řídit činnost FÚ. Generální ředitelství cel, NKÚ (vrcholný orgán pro kontrolu v oblasti financí, kontroluje hospodaření se státním majetkem, plnění SR a státního závěrečného účtu)

 

POSTAVENÍ, ÚKOLY A PRÁVNÍ ÚPRAVA ČNB

ČNB je ústřední bankou státu. Jejím hlavním úkolem je péče o stabilitu měny, vydává bankovky a mince, …

Nejvyšším řídícím orgánem je sedmičlenná bankovní rada, složená z guvernéra (Singer), dvou viceguvernérů a dalších 4 vedoucích pracovníků banky, které jmenuje a odvolává prezident ČR.

ČNB má pravomoc vydávat vyhlášky nebo opatření jako obecně závazné právní předpisy.