Jdi na obsah Jdi na menu
 


9 Vnitřní správa - matrika, evidence ob. RČ

Vnitřní správa- matrika, evidence obyvatel, rodné číslo

 

Je to správa uvnitř státu, dříve správa policejní, která se členila na 5 základních odvětví:

            správa FINANČNÍ

            správa  OBRANY ZEMĚ

            správa ZAHRANIČNÍ

            správa JUSTIČNÍ

            správa VNITŘNÍ

Později vznikla nová specializovaná odvětví státní správy, která se vydělovala z odvětví vnitřní správy, jako např. správa zdravotnictví, školství, dopravy, zemědělství atd.

 

Z hlediska obsahu a účelu jednotlivých institutů je možno obsah správy rozdělit na 4 skupiny společenských vztahů.

 

1) ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO STAVU OBYVATELSTVA

            - jméno a příjmení

            - matriky

            - evidence obyvatel - hlášení pobytu, rodné číslo

            - občanský průkaz

            - cestovní doklady

            - pobyt cizinců, azyl

            - státní občanství

2) PRÁVO SDRUŽOVACÍ A SHROMAŽĎOVACÍ

3) ARCHIVNICTVÍ

4) ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU, STÁTNÍ SYMBOLY, SČÍTÁNÍ LIDU

 

Právní úprava

vnitřní správa je upravena velkým množstvím právním předpisů, pro každý z uvedených úseků vnitřní správy existují zpravidla speciální právní úpravy.

            1) Zabezpečení osobního stavu obyvatelstva

- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících

zákonů

- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel

- zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

- zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

- zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR

- zákon č. 325/1999 Sb., o azylu

- zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství ČR

            2) Právo sdružovací, Právo shromažďovací

- zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

- zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

            3) Archivnictví

- zákon č. 97/1994 Sb., o archivnictví

            4) Územní členění státu. Státní symboly. Sčítání lidu

- zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu

- zákon ČNR č. 3/1993., o státních symbolech

- zákon ČNR č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních

symbolů ČR

- zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu

 

Úřady zřízené ve vnitřní správě

Úřad pro veřejné informační systémy, jako ústřední správní úřad pro vytváření a rozvoj informačních systémů. Řídí se zákonem o informačních systémech veřejné správy.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a je nezávislý orgán

 

Základem dílčích právních úprav je ÚSTAVA ČR v níž má prioritní význam zásada legality a odpovídají ustanovení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD  upravující příslušná práva a svobody, např. právo shromažďovací a sdružovací, svoboda pohybu a pobytu atd.

 

Orgány vnitřní správy

MINISTERSTVO VNITRA je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci a ministrem je Mgr. Radek John.

Na výkonu vnitřní správy se podílejí KRAJE a OBCE převážně v přenesené působnosti, dále CELNÍ SPRÁVA nebo STATISTIKA a také POLICIE ČR, která je výkonnou složkou a podílí se úseku pobytu cizinců a ve věcech azylových.

 

 

MATRIKA

 

Matriky jsou veřejnými listinami, které osvědčují skutečnosti v nich zapsané. Tyto skutečnosti jsou rozhodné pro zjištění a ověření osobního stavu.

 

Matrika je státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob na území ČR nebo v cizině pokud jde o státní občany ČR.

 

Právní úprava

Matriky upravuje zákon č. 301/200 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změnách některých souvisejících zákonů)

 

Vedení matričních knih a úkony zabezpečované v souvislosti s vedením matričních knih  jsou výkonem STÁTNÍ SPRÁVY.

Matriční knihy se vedou také v elektronické podobě (duplicitní zápis) Elektronická evidence slouží k rychlému zjištění dokladů)

 

Působnost na úseku matrik obecně přísluší tzv. MATRIČNÍM ÚŘADŮM, kterými jsou obecní úřady, městské úřady, úřady městských částí.

 

K zápisu narození a úmrtí do matriční knihy je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu se FO narodila nebo zemřela

K zápisu uzavření manželství je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu byl uzavřen sňatek.

 

 

 

 

 

Matrika se dělí na:

            matriku NAROZENÍ pro kterou se vede kniha narození

            matriku MANŽELSTVÍ pro kterou se vede kniha manželství¨

            matriku REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ  pro kterou se vede kniha                                 registrovaného partnerství (pouze krajský matriční úřad)

            matriku ÚMRTÍ pro kterou se vede kniha úmrtí.

 

Do matričních knih se zapisují:

            MATRIČNÍ UDÁLOSTI (narození, sňatek, úmrtí)

            ROZHODNUTÍ např. údaje o osvojení, určení otcovství, změna jména a příjmení,                      rozhodnutí o prohlášení manželství ze neplatné nebo že nevzniklo, rozvod                     manželství.

Zápisy se provádějí do matriční knihy v sídle matričního úřadu, v úřední místnosti.

 

Matriční úřad vede pro matriční knihy SBÍRKU LISTIN za každý kalendářní rok samostatně. Sbírku listin tvoří listiny, které slouží jako podklad pro matriční zápis, jeho změnu či opravu.

 

Do knihy NAROZENÍ se zapisují narození všech dětí (i mrtvě narozených nebo nalezených) v příslušném obvodu bez rozdílu státní příslušnosti. Zůstane uložena po posledním zápisu po dobu 100 let.

Do knihy MANŽELSTVÍ se zapisují údaje o uzavření manželství v matričním obvodě (osobní údaje snoubenců, jejich rodičů, svědků, dohoda o příjmení manželů a dětí, rozhodnutí o rozvodu, o neplatnosti manželství, změna příjmení po rozvodu). Zůstane uložena 75 let.

Do knihy ÚMRTÍ se zapisují úmrtí osob zemřelých v matričním obvodu, údaje o nalezených mrtvolách, osobní údaje zemřelé osoby a příčina smrti. Zůstane uložena 75 let.

 

Poznámka: např. u knihy narození zůstane kniha po posledním zápisu uložena 100 let po tuto dobu je kniha živá a nesmí se do ní nahlížet, po uplynutí 100 let je kniha mrtvá a archivuje se do příslušného státního oblastního archivu (např. Zámrsk) a můžeme do ní nahlížet.

 

Matričními doklady jsou:

            RODNÝ LIST (zelený)

            ODDACÍ LIST (červený)

            ÚMRTNÍ LIST (černý - šedý)

            LIST REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ (modrý)

 

Matrikářem může být občan, který

            - je starší 18 let

            - nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin

            - prokázal odborné znalosti zkouškou u krajského úřadu

            - je zaměstnancem obce, která má působnost matričního úřadu

Matrikář má postavení veřejného činitele

 

 

 

 

 

 

EVIDENCE OBYVATEL

 

Evidence obyvatel podle příslušné právní normy (zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel) obsahuje údaje o státních občanech ČR a o cizincích s povolením k pobytu na území ČR a o osobách, kterým byl udělen azyl na území ČR

 

Státní správu vykonává:

            MINISTERSTVO VNITRA

            KRAJSKÝ ÚŘAD

            OBECNÍ ÚŘAD S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

            VŠECHNY ZBYLÉ OBECNÍ ÚŘADY

 

Evidence obyvatel je vedena v INFORMAČNÍM SYSTÉMU, jehož správcem je MINISTERSTVO VNITRA (Mgr. Radek John)

 

V informačním systému se o občanech vedou hlavně tyto údaje:

            - Jméno a příjmení, Rodné příjmení

            - RČ, datum narození

            - Pohlaví

 

 

 

 

Zdroje informačního systému

Na ministerstvo vnitra předává bez zbytečného odkladu údaje:

 

Krajský úřad - údaje o nabytí a pozbytí státního občanství

Obecní úřad s rozšířenou působností - údaje o trvalém pobytu, změny názvů ulic a                              popisných čísel, změna pohlaví ...

Matriční úřad - matriční údaje (datum narození, sňatku, úmrtí, RČ, jméno a příjmení,

Obecní úřad - údaje o změnách názvů obce

Útvar Policie ČR - údaje o vydávání povolení k trvalému pobytu cizince a azylanta, údaje o                 vyhoštění

 

 

Trvalý pobyt

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v ČR, kterou si zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním, a který je podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

 

S přihlášením občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu matky pokud se rodiče nedohodnou jinak.

 

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu a je povinen:   vyplnit a podepsat přihlašovací tiskopis

                        předložit OP

                        doložit vlastnictví bytu či domu, oprávnění o užívání nebo písemné potvrzení                  oprávněné osoby (starší 18 let) o souhlasu s ohlášením změny.

 

Ohlašovna vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu a nahlásí číslo potvrzení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Za občana mladšího 15 let oznámí změnu jeho zákonný zástupce.

 

Rozhodnutí ohlašovny jsou vydávána ve správním řízení a za změnu se hradí správní poplatek.

 

 

 

RODNÉ ČÍSLO

 

Upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění.

 

RČ je IDENTIFIKÁTOREM fyzické osoby

RČ určuje MINISTERSTVO VNITRA

RČ je DESETIMÍSTNÉ číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku

 

Ministerstvo vnitra předává RČ výdejovým místům, kterými jsou:

            MATRIČNÍ ÚŘAD - přiděluje RČ FO narozeným na území ČR

            ZVLÁŠTNÍ MATRIKA -  občanům narozeným v zahraničí

            POLICIE ČR - cizincům s povolením k pobytu na území ČR

            MINISTERSTVO VNITRA - obyvatelům, kteří nejsou uvedeni v předcházejícím                                                             textu a cizincům, kteří o to požádají.

 

Rodné číslo přidělí výdejové místo

            FO při narození nebo nezrušitelném osvojení

            Občanu, který dosud rodné číslo neměl

¨          Cizinci s povolením k pobytu na území ČR

            Cizinci, kterému byl udělen azyl na území ČR

            Cizinci, který o přidělení RČ požádá po splnění podmínek

 

Totéž RČ nesmí být přiděleno více FO !!

 

Ministerstvo vnitra spravuje a zpracovává Registr RČ. Registr je informační systém veřejné správy.

 

Dokladem o přiděleném rodném čísle je:

            RODNÝ LIST, ODDACÍ LIST, ÚMRTNÍ LIST, LIST REG. PARTNERSTVÍ

            DOKLAD O PŘIDĚLENÉM RČ

            CESTOVNÍ PAS

            OP

            PRŮKAZ O POVOLENÍ K POBYTU PRO CIZINCE

            PRŮKAZ O POVOLENÍ AZYLU

V případě, že nositel RČ nemůže prokázat, že mu bylo přiděleno RČ žádným z dokladů,  může požádat ministerstvo o OSVĚDČENÍ VYDÁNÍ RČ.

 

Změna RČ se provede v případě:

            totéž RČ bylo přiděleno dvěma nebo více nositelům RČ

            bylo přiděleno chybné RČ

            došlo k nezrušitelnému osvojení

            došlo ke změně pohlaví