Jdi na obsah Jdi na menu
 


1 veřejná správa

1Veřejná správa, orgány státní správy a samosprávy

Veřejná správa -VES znamená správu veřejných záležitostí realizovanou jako projev výkonné moci ve státě uskutečňovanou formou podzákonnou a nařizovací.

-

VES nemá ustálenou zákonnou definici ani nevyplívá z ústavního práva, neboť neexistuje žádný právní předpis, který by se ji soustavně zabýval

 

 VES zahrnuje pojmy – Státní správa, Samospráva, Orgány VES (orgány státní správy a orgány samosprávy)

-

Správní právo: závazné pravidlo chování upravující společenské vztahy ve VES (chrání                                  veřejný zájem, práva a povinnosti FO a PO ve sféře VES) 

 

Státní správa-VES především vykonává stát vlastními orgány (Český statistický úřad, Státní úřad pro jadernou bezpečnost)

 

Samospráva -správa vykonávána pro určitá území (katastrální území Česká Třebová, Pardubický kraj) nebo katastrální území kraje Pardubického. Samospráva je vykonávána také s osobami se stejnými profesními zájmy tj. samospráva zájmová a profesní (zájmová – společenstva cukrářů a profesní – česká lékařská komora nebo stomatologická komora)

 

Pojetí VES

-VES chápeme jako činnost - že úřady, instituce vydávají správní akty (přijetí na školu, upozornění policie), činnost uskutečňovanou dozoru policie, finanční úřad, nejvyšší kontrolní úřad

-souhrn institucí, které výše uvedené činnosti přímo nebo zprostředkovaně vykonávají

 

Státní správu vykonávají

  1. ústřední orgány státní správy
  2. jiné ústřední orgány státní správy – Český statistický úřad, Státní úřad pro jadernou bezpečnost
  3. jiné územní orgány státní správy se speciální působností (př. Úřad práce ÚO, Finanční Úřad ÚO)
  4. orgány územní správy se všeobecnou působností (státní správa i samospráva)
  5. samospráva územní – její orgány (obec, kraj v samostatné působnosti)

zájmová samospráva – může být profesní (Česká Stomatologická komora)

 

Obsahové středisko VES

- správa zdravotnictví, kultury, sociálního zabezpečení, stavební, školství, na úseku katastrů  nemovitostí, na úseku bezpečnosti státu (integrovaný záchranný systém), živnostenská, zaměstnanosti, vnitřní správa státu

 

 

Současné státoprávní a územněsprávní uspořádání státu

Znění zákona č. 314/2002 Sb. 

- o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

 

Obce v ČR

  1. obce základního typu
  2. obce s pověřeným obecným úřadem vykonávají některé specifické pravomoci státní správy i

pro okolní obce.

  1. obce s rozšířenou působností – PO3 pravomoci v přenesené i samostatné působnosti

 

K 31. 12. 2002 byla ukončena činnost okresních úřadů, jejich působnosti byly přeneseny na územně samosprávní celky (oce s rozšířenou působností a kraje) popř. na jiné orgány státní správy. Příklady působnosti ,  které jsou přeneseny na obecní úřady obcí s rozšířenou působností :

-      všeobecná vnitřní správa- vydávání OP a CP

-          památková péče

-          sociální zabezpečení (rozhodování o poskytnutí příspěvku na péči dítěte,  vyplácení sociálních dávek)

-          sociálně-právní ochrana dětí – kurátor, živnosti

-          doprava – vydávání řidičských průkazů, registrace vozidel

-          životní prostředí a zemědělství – ochrana pře povodněmi

 

Od 1.1.2003 byly na území ČR vytvořena území obcí PO3 proto, aby úřední činnost byla dostupnější občanům.

Samostatná působnost v obci

- obecní oline, doprava, zákl. vzdělání, poplatky (lázeňské, za psy, domov)

- sestavuje rozpočet obce

Přenesená působnost v obci

- vydávat doklady (Cestovní pasy, OP, řidičské průkazy), stavební povolení, soc. dávky, poplatky za odpad, matriční doklady (úmrtí, registrované partnerství), ochrana kulturních památek, živnostenské listy, podnikání.

 

Rozdělení obcí podle počtu obyvatel

1)      Vesnice – pod 3 000 obyvatel

2)      Městys- obec , vesnice ve které se nacházejí historicko-kulturní památky

3)      Město – nad 3 000 obyvatel

4)      Statutární města - Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem, Praha (23)

-          Města, která zpravidla dosahují okolo 100 000 obyvatel

-          v čele statutárních měst je primátor a magistrát

-          statutární město je rozděleno na městské obvody nebo části v jejichž čele stojí rada, starosta, zastupitelstvo a úřad

-          dokument se nazývá obecně závazná vyhláška – STATUT.

Občané obce

-          občanem obce je fyzická osoba. která je státním občanem ČR a je v obci hlášena k trvalému pobytu

-          Oprávnění má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let. a vlastní na území obce nemovitosti

-          Občan, který na území obce podniká


STÁTNÍ SYMBOLY

Velký státní znak

Je tvořen štítem se 4 poli. Jednotlivá pole symbolizují historická území ČR (Čechy, Morava, Slezsko), čtvrté pole republiku jako celek. V prvním a čtvrtém poli je vyobrazen stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Ve druhém poli je na modrém podkladu umístěna červeno-stříbrně šachovaná orlice se zlatou korunou. Ve třetím poli se na zlatém podkladu nachází černá orlice s červenou zbrojí a zlatou korunou, ozdobená stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými listy a uprostřed vybíhajícím křížkem

- státní budovy, školy

 

Malý státní znak

Je tvořen jediným polem, na němž je umístěn na červeném podkladu stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou hvězdou a zlatou korunou.

- městské úřady, obecní úřady

 

  Státní barvy

- bílá, červená, a modrá v uvedeném pořadí

- na závodních dresech medajlích

Státní vlajka

Skládá se z horního bílého pruhu a dolního červeného pruhu, do nichž je vsunut žerďový modrý klín. Poměr je 2:3, Modrý klín zasahuje do poloviny šířky vlajky. Visí li vlajka svisle, pak je bílý pruh vlevo a červený vpravo, modrý je vždy nahoře.

            - vyvěšeno o státních svátcích na školách a státních budovách

            - na hradě prezidenta

 

Prezidentská standarta

Vlajka prezidenta republiky je čtvercového tvaru. Na bílém podkladu s  olemovaným okrajem z bílých, červených a modrých plaménků je umístěn velký státní znak, pod kterým je na červené stužce podložené žlutými lipovými ratolestmi bílý nápis PRAVDA VÍTĚZÍ.

 - Na hradě prezidenta

Státní pečeť

Tvoří ji velký státní znak podložený lipovými ratolestmi. Okolo je vepsán nápis ČESKÁ REPUBLIKA.

- mezinárodní smlouvy

 Státní hymna

Hymnou ČR je první sloka písně „Kde domov můj“ z původní české hry Fidlovačka. Autorem textu je Josef Kajetán Tyl, autorem hudby František Škroup. 


VLÁDA


Premiér

 RNDr. Petr Nečas

 Členové

 Karel Schwarzenberg

1. místopředseda vlády a ministr zahraničí

 Radek John

místopředseda vlády a

Jan Kubice

ministr vnitra

 Ing. Miroslav Kalousek

ministr financí

 RNDr. Alexandr Vondra

ministr obrany

 Ing. Martin Kocourek

ministr průmyslu a obchodu

  JUDr. Jiří Pospíšil

ministr spravedlnosti

Dr. Ing. Jaromír Drábek

ministr práce a sociálních věcí

JUDr. Vít Bárta

ministr dopravy

 Ing. Ivan Fuksa

ministr zemědělství

 doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

ministr zdravotnictví

 Mgr. Josef Dobeš

ministr školství

 Mgr. Pavel Drobil

ministr životního prostředí

 MUDr. Jiří Besser

ministr kultury

 Ing. Kamil Jankovský

ministr pro místní rozvoj


Ministerstva

 

Ministerstvo ZRAVOTNICTVÍ (DOC. MUDr. Leoš Heger, CSc.) je ústředním orgánem státní správy pro:

·        zdravotní péči a ochranu veřejného zdraví

·        zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost

·        zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami

·        vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod

·        léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí

·        zdravotní pojištění

·        zdravotnický informační systém

 přířídí některá zdravotnická zařízení

·       

Ministerstvo VNITRA (Radek John) je ústředním orgánem státní správy pro:

·        veřejný pořádek

·        jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla

·        sdružovací a shromažďovací právo, povolování organizací s mezinárodním prvkem

·        archivnictví a spisovou službu

·        zbraně a střelivo

·        cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků

·        územní členění státu

·        státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla

·        státní symboly

·        volby do zastupitelstev územní samosprávy, Parlamentu a Evropského parlamentu konané na území České republiky

 je nadřízeno Policii České republiky

·        Ministerstvo ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY (Mgr. Josef Dobeš) České republiky (MŠMT) je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu. Často bývá zkráceně označováno jen jako Ministerstvo školství. Ministerstvu je podřízena Česká školní inspekce.

 

Ministerstvo KULTURY (MUDr. Jiří Besser) je ústředním orgánem státní správy pro:

·        umění, kulturně výchovnou činnost a kulturní památky

·        věci církví a náboženských společností

·        věci periodického i neperiodického tisku a jiných informačních prostředků

·        rozhlasové a televizní vysílání (s výjimkou působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání)

·        provádění autorského zákona

·        výrobu a obchod v oblasti kultury  

 vykonává státní správu v oblasti knihovnictví a muzejnictví

·        řídí Památkovou inspekci jako svůj specializovaný kontrolní orgán v oboru státní památkové péče

Ministerstvo DOPRAVY (JUDr. Vít Bárta)

·        je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy

·        odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování

  Ministerstvo FINANCÍ (Ing. Miroslav Kalousek) je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry, daně, poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, posuzuje dovoz subvencovaných výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků.

 

Ministerstvo ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (Mgr. Pavel Drobil) je ústředním orgánem státní správy pro následující oblasti:

·        ochrana přirozené akumulace vod, ochrana vodních zdrojů a ochrana jakosti podzemních a povrchových vod

·        ochrana ovzduší, přírody a krajiny

·        ochrana zemědělského půdního fondu

·        výkon státní geologické služby

·        ochrana horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod

·        odpadové hospodářství

·        posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí (EIA), včetně těch, které přesahují hranice státu.


Ministerstvo ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ (MZV)(Karel Schwarzenberg), je ve většině zemí orgánem státní správy, který se zabývá zahraniční vztahy daného státu s ostatními zeměmi, upravuje koncepci mezinárodního obchodu, vnější ekonomické vztahy a rozvojovou pomoc. Ministerstvo zahraničních věcí též vede reprezentaci daného státu v jednáních vyšších nadnárodních politických či obchodních celků.

 

Ministerstvo OBRANY (RNDr. Alexandr Vondra) je ústředním orgánem státní správy pro

·        zabezpečování obrany České republiky

·        řízení Armády České republiky

·        správu vojenských újezdů

·        řídí Vojenské zpravodajství

·        povolává občany České republiky k plnění branné povinnosti

Ministerstvo PRŮMYSLU A OBCHODU (Ing. Martin Kocourek) je ústředním orgánem státní správy pro:

·        státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud

·        hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracující

·        výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad

·        vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod a podporu exportu

·        věci malých a středních podniků, jakož i věci živností

·        průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií


Ministerstvo SPRAVEDLNOSTI (JUDr. Jiří Pospíšil):

je ústředním orgánem státní správy pro soudy, státní zastupitelství, vězeňství, probaci a mediaci

·        je nadřízeno Vězeňské službě České republiky, zajišťuje její telekomunikační síť

·        zastupuje Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech

·        koordinuje provádění rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů

·        řídí Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Rejstřík trestů, Justiční akademii ve Stráži pod Ralskem a Justiční školu v Kroměříži

  

Ministerstvo PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (Dr. Ing. Jaromír Drápek) je ústředním orgánem pro:

·        pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci

·        kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci

·        důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, sociální zabezpečení a sociální péči

·        péči o pracovní podmínky žen a mladistvých

·        právní ochranu mateřství

·        péči o rodinu a děti

·        péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc

integrace cizinců

·        zajištění rovnosti pohlaví

  

Ministerstvo ZEMĚDĚLSTVÍ (Ing. Ivan Fuksa) je ústředním orgánem státní správy pro:

·        zemědělství (s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu)

·        pro vodní hospodářství (s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod)

·        pro potravinářský průmysl

·        lesy, myslivost a rybářství (s výjimkou území národních parků)

·        veterinární péči, rostlinolékařské péči a péči o potraviny

·        ochranu zvířat proti týrání

·        pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat

 

 Ministerstvo PRO MÍSTNÍ ROZVOJ (Ing. Kamil Jankovský) je ústředním orgánem státní správy ve věcech

·        regionální politiky

·        politiky bydlení

·        rozvoje domovního a bytového fondu

·        nájmu bytů a nebytových prostor

·        územního plánování a stavebního řádu

·        investiční politiky

·        cestovního ruchu

·        pohřebnictví