Jdi na obsah Jdi na menu
 


14 Rodinné právo

 

Historie, pojem, zásady a prameny rodinného práva

-         Historie

o       zákon o rodině byl vydán v roce 1963 a později několikrát novelizován, naposledy významně v roce 1998

-         Pojem

o       právní norma, která upravuje otázky manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi a vztahy vznikající při náhradní rodinné péči

-         Zásady rodinného života

o        Rovnost ženy a muže v manželství

o       Ochrana rodiny a princim solidarity

o       Podpora v mateřství

o       Odpovědnost rodičů za všestranný duševní mravní a tělesný rozvoj dětí

o       Povinnost vzájemně si pomáhat

-         Prameny

o       Zákon o rodině

o       Občanský zákoník (společné jmění, společný nájem bytu, dědění)

 

Manželství, vztahy mezi manžely, způsoby uzavírání a zánik manželství, úprava poměrů nezletilých dětí

-         Manželství

o     Předpoklad uzavření manželství = svobodné a dobrovolné rozhodnutí muže a ženy vytvořit harmonické, pevné a trvalé životní společenství

-         Vznik manželství

o      mezi osobami stejného pohlaví je u nás vyloučen

o     Svatební obřad – prohlášení muže a ženy o tom, že vstupují spolu do manželství, se musí stát veřejně slavnostním způsobem a za přítomnosti 2 svědků; uskutečňuje se buď před státním orgánem (OÚ), který vede matriku a v jehož obvodě má jeden ze snoubenců trvalý pobyt nebo před orgánem církve či náboženské společnosti registrované státem

-         Okolnosti vylučující uzavření manželství

o     Překážka bigamie – manželství nemůže být uzavřeno s ženatým mužem či vdanou ženou

o     Překážka příbuzenství – předci s potomky a sourozenci mezi sebou

o     Nezletilost – jen výjimečně z důležitých důvodů to soud povolí nezletilému staršímu 16 let)

o     Duševní porucha – která by u některých ze snoubenců měla za následek zbavení způsobilosti k právním úkonům, pokud je pouze omezena ve způsobilosti k Právním úkonům pak soud může povolit uzavření manželství

-         Zánik

o     Smrtí manžela nebo prohlášením; jestliže bylo později prohlášení za mrtvého zrušeno, ale mezitím druhy uzavřel nové manželství, původní se již neobnovuje

o     Důvody k rozvodu

§      Manželství je hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití

§      Jestliže manželství trvalo alespoň jeden rok manžele nežijí spolu 6 měsíců a oba souhlasí s rozvodem a podmínky jsou splněny

§      Jestliže manžele spolu nežijí 3 roky

-         Úprava poměrů nezletilých dětí

o     Svěřeny do výchovy, příspěvek na výchovu, společná výchova, střídavá výchova (v zájmu dětí)

Určování rodičovství

-         Matkou dítěte je žena, která dítě porodila

-         Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí 300 dne po zániku manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky

-         Za otce se jinak považuje muž, jeho otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo soudem

Náhradní rodinná výchova

-         Pěstounská péče

-         Osvojení - zrušitelné a nezrušitelné

-         Svěření do výchovy

Vyživovací povinnost

-         VP Rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit

-         Předci a potomci mají vzájemnou VP

-         Manželé mají vzájemnou VP