Jdi na obsah Jdi na menu
 


11 Vnitřní správa, osobní doklady,státní občanství, jméno a příjmění

 

Vnitřní správa osobní doklady občana ČR, státní občanství, jméno a příjmení

Je to správa uvnitř státu, dříve správa policejní, která se členila na 5 základních odvětví:

                správa FINANČNÍ

                správa OBRANY ZEMĚ

                správa ZAHRANIČNÍ

                správa JUSTIČNÍ

                správa VNITŘNÍ

Později vznikla nová specializovaná odvětví státní správy, která se vydělovala z odvětví vnitřní správy, jako např. správa zdravotnictví, školství, dopravy, zemědělství atd.

 

Z hlediska obsahu a účelu jednotlivých institutů je možno obsah správy rozdělit na 4 skupiny společenských vztahů.

 

1) ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO STAVU OBYVATELSTVA

                - jméno a příjmení

                - matriky

                - evidence obyvatel - hlášení pobytu, rodné číslo

                - občanský průkaz

                - cestovní doklady

                - pobyt cizinců, azyl

                - státní občanství

2) PRÁVO SDRUŽOVACÍ A SHROMAŽĎOVACÍ

3) ARCHIVNICTVÍ

4) ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU, STÁTNÍ SYMBOLY, SČÍTÁNÍ LIDU

 

Právní úprava

vnitřní správa je upravena velkým množstvím právním předpisů, pro každý z uvedených úseků vnitřní správy existují zpravidla speciální právní úpravy.

                1) Zabezpečení osobního stavu obyvatelstva

- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících

zákonů

- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel

- zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

- zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

- zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR

- zákon č. 325/1999 Sb., o azylu

- zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství ČR

                2) Právo sdružovací, Právo shromažďovací

- zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

- zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

                3) Archivnictví

- zákon č. 97/1994 Sb., o archivnictví

                4) Územní členění státu. Státní symboly. Sčítání lidu

- zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu

- zákon ČNR č. 3/1993., o státních symbolech

- zákon ČNR č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních

symbolů ČR

- zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu

 

Osobní doklady občana

Cestovní doklad je VEŘEJNÁ LISTINA opravňující k opuštění území ČR přes hraniční přechod. Je zakázáno ponechat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektu.

Právní úprava – zákon č. 329/199Sb., o cestovních dokladech v platném znění.

 

CESTOVNÍ DOKLADY

            - Cestovní pas

            - Diplomatický pas

            - Služební pas

            - Cestovní průkaz

            - Náhradní cestovní doklad EU

            - Jiný cestovní doklad (námořní knížka)

Cestovní doklad musí obsahovat:

            a) jméno a příjmení

            b) datum a místo narození

            c) rodné číslo

            d) pohlaví

            e) státní občanství

            f) diplomatické nebo služební hodnosti

            g) podpis občana

            h) podoba občana

            i) území a časová platnost cestovního dokladu

            j) číslo dokladu

            k) datum vydání a orgán, který jej vydal

 

Cestovní doklad je neplatný jestliže:

a) uplynula doba platnosti v něm uvedená,

b) držitel cestovního dokladu pozbyl státní občanství,

c) držitel cestovního dokladu zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.
d)
jeho držitel podstatně změnil svou podobu

e) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost

            f) obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny

Cestovní pas se strojové čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

            * Ve lhůtě 30 dnů, lhůta 120 dnů (žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí)

            * Občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším15 let

s dobou platnosti na 10 let; dobu platnosti nelze prodloužit

 

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

* žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů nebo na zastupitelském úřadě ve lhůtě kratší 120 dnů. Vydává se s dobou platností 6 měsíců

            * cestovní pas se vydává ve lhůtě do 15 dnů, na zastupitelském úřadě do 60 dnů

            *doba platnosti nelze prodloužit

 

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů

Do cestovního pasu lze zapsat děti mladší 10 let. Občané mladších 15 let, zapsáni v cestovním pasu rodičů do 1. Září 2006 mohou i nadále cestovat společně s rodiči bez vlastního pasu.

 

O vydání cestovního pasu může požádat:

            *občan starší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce

            * zákonný zástupce za občana mladšího 15 let

            * zákonný zástupce za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům

            * občan starší 18 let

Žádost o vydání cestovního pasu se podává v ČR u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze, Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, v zahraničí u zastupitelského úřadu ČR. Převzetí cestovního pasu lze jen v místě, kde byla žádost podána a vyžaduje osobní převzetí.

 

Správní poplatky

            * vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 600 Kč

                        - občanům mladším 15 let 100 Kč

            * vydání cestovního pasu strojové čitelných údajů 1 500 Kč

                        - občanům mladším 15 let 1 000 Kč

            * za zápis dítěte do vydaného cestovního pasu se správní poplatek neplatí

 

 OBČANSKÉ PRŮKAZY

Občanský průkaz je VEŘEJNÁ LISTINA, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství ČR.

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a trvalý pobyt má na území ČR.

Občanský průkaz je zakázáno ponechat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektu nebo na pozemky.

Povinné údaje zapisované do OP – Jméno, příjmení, RČ, pohlaví, státní občanství, rodinný stav nebo registrované partnerství, adresa místa trvalého pobytu, datum a místo narození.

Nepovinné údaje zapisované do OP – označení absolventa vyšší odborné školy, tituly, označení docent, profesor, děti, manžel

 

Vydává ho obecní úřad s rozšířenou působností, jehož obvodu má občan trvalý pobyt

 

Občan, který žádá o vydání je povinen předložit

            - vyplněnou žádost

            - doklady potřebné pro jeho vydání (rodný list)

Doba platnosti

            - 5 let u občana od 15 do 20 let

            - 10 u občanů starších 20 let

Správní poplatky

            - vydání OP náhradou za platný OP na žádost občana v jeho osobním zájmu …100 Kč

            - změna nebo doplnění jiných než základních údajů v OP (nepovinné) … 25 Kč

            - vydání OP neplatí

 

 

Státní občanství

 

Vyjadřuje trvalý právní vztah občana České republiky a státu – České republiky.

Právní úprava – zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR

 

Podle současné právní úpravy lze státního občanství ČR nabýt NAROZENÍM, OSVOJENÍM, URČENÍM OTCOVSTVÍ, NALEZENÍM NA ÚZEMÍ ČR, PROHLÁŠENÍM, UDĚLENÍM.

Narozením- nabývá státní občanství dítě, je-li alespoň jeden z rodičů státním občanem ČR, a to bez ohledu na místo narození

Narozením- na území ČR pokud alespoň jeden z rodičů má trvalý pobyt (bezdomovci)

Osvojením – alespoň jedeno osvojitel je státním občanem ČR

Určením otcovství – dítě narozené mimo manželství, jehož matka je cizí státní občankou nebo bezdomovkyní.

 

Na žádost udělit státní občanství ČR fyzické osobě, která splňuje současně několik podmínek:

            - má na území ČR povolený trvalý pobyt nejméně na 5 let a převážně se tu zdržuje

            - dokáže, že nabytím státního občanství ČR pozbude dosavadní státní občanství

            - v posledních 5 letech nedošlo k pravomocnému odsouzení pro úmyslný trestný čin

            - prokáže znalost českého jazyka mimo Slovenské republiky.

K žádosti se připojí:   a) Rodný list, oddací list (pokud uzavřel manželství) v

                                   b) Výpis z rejstříku trestů (osoby starší 15 let)

                                   c) Životopis

                                   d) Doklad o pozbytí dosavadního státního občanství

 

Žádost se podává u úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele. Úřad zašle žádost ministerstvu vnitra. Ministerstvo povinno posoudit žádost o udělení státního občanství i z hlediska bezpečnosti státu. Může si vyžádat stanoviska Policie ČR.  Ministerstvo vnitra rozhoduje o povolení ve správním řízení.

 

Státní občanství lze pozbýt prohlášením nebo nabytím cizího státního občanství. Státní občan ČR pozbývá státního občanství ČR okamžikem, kdy na základě výslovného projevu vůle nabyl cizí státní občanství. Zastupitelský úřad ČR vydá doklad o pozbytí státního občanství a oznámí ohlašovně a policii místo trvalého pobytu.

 

Státní občanství ČR se prokazuje:  OBČANSKÝM PRŮKAZEM

                                               CESTOVNÍM DOKLADEM

                                               OSVĚDČENÍM, resp. Potvrzením o státním občanství vydaným

Úřadem

                                               VYSVĚDČENÍM O PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI k uzavření manželství,

je-li v něm obsažen údaj o státním občanstv

Ve sporných případech provádí zjišťování státního občanství ČR úřad dle místa trvalého pobytu, resp. Posledního trvalého pobytu, a pokud takový žadatel nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1. Úřad vystaví potvrzení o výsledku zjištění.

 

Státoobčanský slib

Slibuji na svou čest věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat všechny zákony a jiné obecně závazné právní předpisy. Slibuji, že budu plnit všechny povinnosti státního občana ČR.

 

Jméno a příjmení

 

Právní úprava – upraveno normami správního práva (zejména zákona č. 301/2000 Sb., zákona č. 101/2000 Sb.) a práva občanského.

 

Důležitý osobní údaj a znak individualizace osoby. Každý má jméno, pod kterým vystupuje v právních vztazích a které určuje její totožnost. Patří do sféry práva veřejnoprávního

 

Další znaky individualizace jsou: datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, RČ

 

Do matriky mohou být zapsána jména, která nesmí být stejná. Občan může prohlásit, že bude užívat dvě jména.  Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá ani jména žijících sourozenců při společných rodičích.

 

Mají-li rodiče dítěte společné příjmení, zapíše se příjmení dítěte podle příjmení rodiče. Není-li tomu tak, určení závisí na dohodě rodičů při uzavírání manželství. Pokud manželství neuzavřeli, zapíše se příjmení dle dohody rodičů u určení otcovství souhlasným prohlášením, pokud se nedohodnou, rozhodne soud. U dítěte staršího 15 let musí být jeho souhlas.

 

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice (existuje také mužská podoba).

 

Změnu jména nebo příjmení může povolit na žádost občana matriční úřad v jehož správním obvodu má trvalý pobyt. Změnu příjmení povolí zejména jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro to vážná důvod.

 

Do knihy manželství se zapíše oznámení rozvedeného manžela, že přijímá zpět své dřívější příjmení.

 

Za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů. Mají-li společné příjmení a je povolena změna jednomu z nich, vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a jejich nezletilých dětí.