Jdi na obsah Jdi na menu
 


16 Pracovní právo

 

Základní prameny pracovního práva

 Mezinárodní prameny (Všeobecná deklarace lidských práv, Evropská sociální charta, Mezinárdoní pak o hospodářských , sociálních a kulturních právech, Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod)

Vnitrostátní prameny- primární normativní právní akty ( LZPS, Zákoník práce, O státním odborném dozoru nad bezpečností práce, O inspekci práce, O ochraně osobních údajů, O státních svátcích, ostatních svátcích, významných dnech a dnech pracovnícho klidu, O zaměstnanosti , O kolektivním vyjednávání)

Kolektivní smlouvy

Vnitřní předpisy - (Vnitřní platový předpis, Pracovní řád, Vnitřní mzdový předpis, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci)

 

Subjekty pracovněprávních vztahů

v      Jsou ti, kteří mají v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti

Ø      Zaměstnavatelé (FO, PO), způsobilost být zaměstnavatelem vzniká u FO narozením

Ø      Zaměstnanci (FO), dosažením 15 let věku, ale nesmí předcházet dni ukončení povinné školní docházky

Ø      Odbory, tj. ty orgány, kterým pravomoc jednat se zaměstnavatelem vyplývá ze stanov odborové organizace

Ø      Dalšími možnými subjekty jsou státní orgány, zejména ÚP, nebo orgány státního dozoru nad bezpečnostní práce

v      Vyloučen je pracovně-právní vztah mezi manžely

 

Odborová organizace, kolektivní smlouva

v      Odbory vznikají svobodně z rozhodnutí zaměstnavatelů a ti nemají právo jejich vznik nikterak ovlivnit

v      Počet odborových organizací, působících u jednoho zaměstnavatele, není omezen.

v      Vznikají na základě LZPS, podle které každý má právo svobodně se sdružovat s jinými nezávisle na státu, řídí se zákonem o sdružování občanů

v      Kolektivní smlouva je smlouva mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem v níž se upravují některé otázky práce a pracovních podmínek u tohoto zaměstnavatele

v      Působí-li u zaměstnavatele několik odborových organizací, musejí se na znění kolektivní smlouvy dohodnout, protože u jednoho zaměstnavatele může být pro jedno období uzavřena jen jedna kolektivní smlouva

 

Realizace práva občana na zaměstnání

v    Volba povolání – LZPS – právo na svobodnou volbu povolání

v    Garantováno právo na zaměstnání tím, že pokud si občan nezajistí práci sám, může tak učinit za pomoci ÚP (evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných míst) => hmotné zabezpečení – poskytováno uchazeči o zaměstnání, který úřad práce nezprostředkoval vhodné zaměstnání

 

Vznik, změna a zánik pracovněprávních vztahů

-         Vznik (na základě svobodného projevu zaměstnavatele a zaměstnance):

o       Jmenováním – u vědoucích zaměstnanců (rozpočtových či příspěvkových orgánů a ředitelů státních podniků...), podle zvláštních předpisů; vnitřní jmenování, kdy výlučně statutární orgán zaměstnavatele nebo FO jako zaměstnavatel jmenuje osobu, která u něj ještě nepracovala;  pracovní poměr vzniká dnem, který byl stanoven nástupu do práce

o       Volba – na základě zvláštních předpisů, případně stanov družstva či sdružení občanů; musí jít o případ, kdy občan, který byl volen, nebyl předtím v pracovním poměru k tomuto zaměstnavateli, vzniká dnem, který byl stanoven nástupu do práce

o       Pracovní smlouva – nejčastější způsob, před uzavřením povinnost zaměstnavatele seznámit zaměstnance s jeho budoucími právy a povinnostmi, a pracovními a mzdovými podmínkami, případně zajistit, aby se zaměstnanec ještě před uzavřením pracovní smlouvy podrobil vstupní lékařské prohlídce  

§       Obsahuje 3 podstatné náležitosti

·       Druh práce

·       Místo

·       Den nástupu do práce

§       Další náležitosti

·       Ujednání o mzdě

·       Pracovní doba

·       Zvyšování kvalifikace

·       Přidělení služebního automobilu

·       Ujednání o době pracovního poměru

·       Zkušební doba

-         Ke změně práv a povinností vyplývajících z pracovní smlouvy může dojít písemnou dohodou účastníků např.

§       O druhu vykonávané práce

§       Místu výkonu práce

§       Době trvání pracovního poměru

o       Ze závažných důvodů – jednostranné rozhodnutí bez souhlasu zaměstnavatele o převedení na jinou práci 

§       Zaměstnavatel musí takto rozhodnout a to i proti vůli zaměstnance, především jde-li

·       O ochranu zdraví zaměstnance (podle lékařského posudku nemůže vykonávat tuto práci)

·       Těhotná žena jejíž práce ohrožuje její těhotenství nebo mateřské poslání

·       V zájmu ochrany zdraví jiných osob před přenosnými chorobami¨

·       Jeli zaměstnanec pracující v noci podle lékařského posudku nezpůsobilý ro noční práci

·       Odsouzen a potrestán zákazem činnosti (řidič – zákaz řízení motorových vozidel)

§       Zaměstnavatel může:

·       Bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkonů

·       Zaměstnanec dostal výpověď z pracovního poměru pro porušení pracovní kázně

·       Dočasně ztratil předpoklady pro výkon práce

o       Přeložení pracovníka do jiného místa výkonu práce pouze se souhlasem zaměstnance (písemně)

Pracovní podmínky

-         V pracovní smlouvě lze sjednat určité podmínky, na které je vznik pracovního poměru vázán; zpravidla jde o ujednání, že pracovní poměr vznikne jen tehdy, jestliže zaměstnanec ukončí do určité doby úspěšně studium

-         Doba trvání pracovního poměru

o       Na dobu neurčitou

§       Nejčastější

§       Platí i v případě, že ve smlouvě nebyla doba trvání pracovního poměru uvedena vůbec

o       Na dobu určitou

§       Ve smlouvě určena doba trvání, a to ať již délkou (na dobu dvou let) nebo datem (do 31. 12. 2012) nebo určitou skutečností (po dobu trvání další mateřské dovolené jiné zaměstnankyně)

-         Zkušební doba

o       Výlučně písemně a to na dobu nejvýše tří měsíců

o       Po vzniku pracovního poměru samostatně sjednána už být nemůže

o       Jestliže se zaměstnanec neosvědčil či mu podmínky práce nevyhovují, může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec zrušit pracovní poměr ve zkušební době bez uvedení důvodu

Odpovědnost za škodu

-         Předpoklady vzniku

o       Škoda

o       Porušení právní povinnosti, případně událost vyvolávající škodu

o       Příčinná souvislost mezi škodou a porušením právní povinnosti

o       Někdy také zavinění

-         Škoda

o       Majetková újma vyjádřitelná penězi

-         Protiprávní úkon

o       Dopustí se ho každý, kdo poruší právní povinnost

o       Okolnosti vylučující protiprávnost

§       Plnění zákonné povinnosti

§       Výkon práva

§       Oprávněné použití zbraně

§       Svépomoc

§       Svolení poškozeného

§       Jednání v nutné obraně a krajní nouzi

-         Zavinění

o       Úmysl přímý

o       Úmysl nepřímý

o       Nedbalost vědomé

o       Nedbalost nevědomá

o       Náhoda

-         Subjekty

o       FO, PO, S