Jdi na obsah Jdi na menu
 


12 Závazkové právo

 

CHARAKTERISTIKA A PRÁVNÍ ÚPRAVA ZÁVAZKOVÉHO PRÁVA

Závazkovým právem se rozumí soubor právních norem, které regulují vzájemná práva a povinnosti mezi účastníky občansko-právních vztahů.

Tato práva a povinnosti jsou obsaženy jak v OZ tak i v OBchZ

Závazek = znamená jeden z občansko-právních vztahů, tj. vztah mezi věřitelem a dlužníkem. Je to povinnost, která z tohoto vztahu pro někoho vyplývá.

POJMY:

Pohledávka = právo požadovat po druhém účastníkovi vztahu nějaké plnění, tedy aby něco konal, dal.

Dluh = je povinnost poskytnout druhému účastníkovi právního vztahu nějaké plnění, tedy něco konat, dát, strpět, …

Věřitel = je ten, kdo má pohledávku

Dlužník = je ten, kdo má dluh

Dílčí závazek = každý spoluvěřitel je oprávněn nebo každý spoluvlastník je zavázán jen co do svého podílu.

Solidární závazek = znamená, že spoludlužníci jsou povinni témuž věřiteli splnit celý dluh společně a nerozdílně

Nedílný závazek = dluh se musí plnit celý najednou

Právní událost = je taková událost, s níž zákon spojuje vznik závazkového právního vztahu

Povinná osoba = dlužník

Oprávněná osoba = věřitel

Povinnost = dluh, závazek

Povinná osoba = dlužník

 

VZNIK, ZMĚNA, ZÁNIK A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

VZNIK:

1)     Závazky z právních úkonů (např. smlouva)

2)     Závazky z protiprávních úkonů (např. náhrada škody)

3)     Závazky z jiných zavazovacích důvodů (např. ze zákona)

ZMĚNA:

1)     V subjektech

o       Na straně věřitele -> postoupení pohledávky

Věřitel nechá pohledávku jinému věřiteli a dlužníkovi jen oznámí, že má platit novému věřiteli.

o       Na straně dlužníka -> převzetí dluhu

Mění se osoba dlužní se souhlasem věřitele) -> přistoupení k dluhu (vedle hlavního dlužníka se stává dalším dlužníkem třetí osoba)

 

2)     V obsahu a předmětu

o       Prodlení dlužníka -> dlužník neplní svůj závazek vůči věřiteli řádně a včas

o       Prodlení věřitele -> věřitel nepřijme řádně a včas nabídnuté plnění dlužníkem

o       Změna dohodou stran -> dohoda, u které původní závazek nezaniká pouze se mění vzájemná práva a povinnosti

ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ:

1)     Zástavní právo

2)     Zadržovací právo

3)     Ručení – (ochrana věřitele) za jednu pohledávku může ručit více osob, ručitel písemně prohlašuje, že bere zodpovědnost zaplatit dluh za dlužníka, pokud jej dlužník nezaplatí sám

4)     Dohoda o srážkách ze mzdy – dlužník vyjadřuje souhlas, aby mu jeho plátce mzdy prováděl srážky ze mzdy a poukazoval je věřiteli

5)     Zajištění závazků převodem práva

6)     Zajištění závazků postoupením pohledávky

7)     Smluvní pokuta – závazek zaplatit určitou částku jeho pokutu v případě, že byla porušena povinnost vyplívající ze smlouvy

8)     Uznání dluhu – dlužník písemně prohlásí věřiteli, že uznává svůj dluh, jeho důvod i výši, a že jej zaplatí

9)     Jistota = kauce – věřitel má právo žádat o poskytnutí jistoty

ZÁNIK:

1)     S uspokojením věřitele

a.    Splnění závazku

b.    Narovnáním (dohodou o sporných právech)

c.    Dohodou o nahrazení závazku novým závazkem

2)     Bez uspokojení věřitele

a.    Odstoupení od smlouvy

b.    Vznikem nemožnosti plnění

c.    Prominutím dluhu

 

 CHARAKTERISTIKA ODCHYLNÉ ÚPRAVY PÍODLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU A SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ OBCHODŮ

 

RELATIVNÍ OBCHOD

ABSOLUTNÍ OBCHOD

ABSOLUTNÍ NEOBCHOD

FAKULTATIVNÍ OBCHOD

§ 261 odst. 1 a 2

§ 261 odst. 3 OZ

§ 261 odst. 6 OZ

§ 262 odst. 1 OBZ

P=P

P=Stát

(kraj/obec)

Podmínka, musí jít o zajišťování veřejných potřeb

P=P

P=N

N=N

P=P

P=N

N=N

P=N

N=N

Závazky, kt. vznikají mezi P, kt. vznikají v rámci podnikatelské činnosti (v obou dvou zákonicích)

 

Nezáleží na povaze stran, ale o co jde..

 

Kupní smlouva

Smlouva o dílo

Smlouva o běžném účtu

Cestovní šeky

Smlouva o nájmu podniku

 

Darovací smlouva

Smlouva o nájmu

 

 

OBCHODNÍ ZÁKONÍK

OBČANSKÝ ZÁKONÍK

 

 

P = podnikatel, N = nepodnikatel

Základní ustanovení u smlouvy je vždy kogentní!!!

KUPNÍ SMLOUVA

Podle občanského zákoníku

Podle obchodního zákoníku

Na reklamaci a vrácení věci 6 měsíců

Nemám nárok na reklamaci, pouze při převzetí věci se může reklamovat

 

 

CHARAKTERISTIKA POJMENOVANÝCH SMLUV

Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel

-         Spotřebitel je FO nebo PO, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění

 

OCHRANA SPOTŘEBITELE:

Spotřebitel:

a)    FO nebo PO, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami

Výrobce:

b)    Podnikatel, který zhotovil výrobek anebo jeho součást nebo poskytl služby

Dovozce:

c)    Podnikatel, který uvede na trh výrobek z jiného než členského státu EU

Dodavatel:

d)    Každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky

Služba:

e)    Jakákoliv podnikatelská činnost, která je určena k nabídce spotřebiteli

 

Obchodní praktika je klamavá:

a)    Je-li při ní užit nepravdivý údaj

b)    Je-li důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit

 

Vady

Faktické – vady věci týkající se jakosti, množství, vzhledu, funkčnosti

Právní – nedostatky, které mají za důsledek, že kupující nezískal k věci všechna práva v takovém rozsahu a kvalitě, jak vyplývá ze smlouvy

Zákonná (mimozáruční) odpovědnost za vady

Nastává v případě, kdy vada věci existuje již při plnění, tedy v okamžiku prodeje věci, a je nerozhodné, že se vada projeví až později

Záruční odpovědnost za vady

Prodávají odpovídá za vady, které se vyskytly do stanovené nebo sjednané doby po převzetí věci kupujícím neboli v záruční době. Záruční odpovědnost (záruka) může být stanovena buď přímo zákonem (zákonná záruka), smlouvou účastníků (smluvní záruka), nebo jednostranným prohlášením prodávajícího (jednostranná záruka). Prodávající je povinen vydat kupujícímu při prodeji věci záruční list, v němž uvede podmínky záruky, ale i délku záruční doby ať již zákonné, smluvní nebo jednostranně stanovené prodávajícím.

Odstranitelné a neodstranitelné vady

Za neodstranitelné je třeba považovat takové vady, které podle současných poznatků vědy a techniky odstranit nelze nebo které je sice možno odstranit, ale bylo by to s ohledem na hodnotu věci a náklady spojené s odstraněním vady ekonomicky neúčelné a neefektivní. Je-li vada odstranitelná a věc lze užívat dohodnutým způsobem, může se kupující domáhat bezplatného odstranění vady.

Záruční doba u kupních smluv – Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců.

Odpovědnost za vady u smlouvy o dílo – Jestliže předané dílo vykazuje vady, odpovídá za ně zhotovitel, a to jak za vady, které má věc v době předání díla, tak za vady které se na věci vyskytnou v záruční době.

Výrobek nebo zboží porušující některá práva duševního vlastnictví je např. padělek, nedovolená napodobenina atd. ….§2 odst. 1 pism. r) 

 Prodávané výrobky musí být viditelně a srozumitelně označeny názvem výrobky, označením výrobce nebo dovozce, popř. dodavatele, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popř. rozměru….§10 odst. 1

Dozor nad ochranou spotřebitele provádí například Česká obchodní inspekce nebo krajské hygienické stanice…… § 23

Obchodní praktiky jsou vždy považovány za agresivní, pokud podnikatel vytváří dojem, že spotřebitel nemůže opustit provozovnu nebo místo kde je nabízen nebo prodáván výrobek nebo poskytována služba, bez uzavření smlouvy apod. …..Příloha č. 2

Datem použitelnosti je datum ukončující dobu, po kterou si potravina podléhající rychle zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a po které nesmí být uváděna do oběhu.

Datem minimální trvanlivosti je datum vymezující minimální dobu, po kterou si potravina zachovává své specifické vlastnosti při dodržování skladovacích podmínek a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost

Spotřebitelská smoluva a její právní úprava

Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud mluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Právní úprava spotřebitelských smluv stanoví určité odchylky od obecné úpravy smluvního (občanského) práva, a to výrazně v zájmu ochrany spotřebitele. Vyrovnává tím přirozeně vzniklou nerovnováhu mezi smluvními stranami, kterou je jinak zvýhodňován obchodník (dodavatel) jako profesionál oproti spotřebiteli, který je laikem, neprofesionálem. Spotřebitelské právo dosahuje zvýšené ochrany spotřebitele zejména zákazem určitých smluvních ujednání.

Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, Spotřebitelské právo – Šíma/Suk 200, str. 98

 

Distanční smlouvy

Zvláště jsou upraveny distanční smlouvy, tedy takové, které jsou uzavírány za použití komunikačních prostředkům dálku (s výjimkou písemného styku) bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Zde je zejména chráněn spotřebitel před nátlakovými metodami prodeje a zásahy do soukromí, před povinností hradit neobjednané zboží. Od takovéto smlouvy může spotřebitel odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Distanční smlouvy – Šíma/Suk 201, str. 98

 

Podomní obchod

Rovněž speciální úpravu má podomní obchod, tedy případ, kdy smlouva byla uzavřena mimo provozovnu dodavatele, kde obvykle podniká, nebo nemá-li dodavatel vůbec žádné místo k podnikání. Od takto uzavřené smlouvy může spotřebitel odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy a převzetí zboží. Na straně jedné je spotřebitel (neprofesionál) a na straně druhé dodavatel (profesionál, který jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti).