Jdi na obsah Jdi na menu
 


10 Dědické právo

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA

Občanský zákoník

Ústava ČR (ústavní zákon – LZPS)

 

CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLADU DĚDĚNÍ

-         Smrt, existence dědictví, dědický titul (ze zák. ze záv.), dědická způsobilost

-         Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele

-         Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z obou těchto důvodů

-         Dědictví, jehož nenabude žádný dědic, připadne státu

-         Dědic může dědictví odmítnout – musí být ústní prohlášení u soudu nebo písemně (pro soud) => odmítnutí zpravidla do 1 měsíce; dědic nemůže odmítnout dědictví jen z části

-         Dědická nezpůsobilost – nedědí, kdo se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli či jeho rodině, může dědit pouze v případě odpuštění

-         Vydědění – zůstavitel může vydědit potomka jestliže:

o       V rozpor s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech (listina o vydědění)

o       Trvale vede nezřízený život

-         Přechod dluhů – dědic odpovídá do výše ceny nabytého dědictví za přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele a za zůstavitelovy dluhy, které na něj přešly zůstavitelovou smrtí

-         Dědická sukcese – dědické právní nástupnictví

-         Předpoklady dědění – smrt, existence dědictví, dědický titul (ze zákona, ze závěti), dědická způsobilost

-         Zemře-li FO => zaniká právní subjektivita (mít způsobilost mít práva a povinnosti); smrt je potřeba prokázat předepsaným způsobem, tj. úředním zjištěním smrti

-         Prohlášení FO za mrtvou – zjistíli se smrt jinak (dopravní nehoda, kterou nikdo nepřežil) nezvěstný – vzhledem k okolnostem

-         Zásada familiarizace – preferuje rodinné dědické nástupnictví pokrevně spřízněných osob

-         Zásada individualizace (testovací volnosti) – zůstavitel může se svým majetkem naložit zcela libovolně;

-         „dědické právo je kompromisem mezi těmito zásadami“

-         Dědicem je ten kdo se smrti zůstavitele dožil

-         Dědění ze zákona – zemře-li zůstavitel bez zanechání platné závěti nebo při odmítnutí dědictví dědicem

o       Zákl. dědici

§       1. Skupina – manžel /partner a děti (každý stejný podíl)

§       2. Skupina – manžel/partner, rodiče, spolubydlící (1 rok)

§       3. Skupina – sourozenci, spolubydlící (1 rok), synovci/ neteře (v případě že nejsou sourozenci

§       4. Skupina – prarodiče, strýc, teta

o       Zůstavitel může ustanovit správce dědictví (listina o ustanovení správce dědictví, které musí být ve formě notářského zápisu = je zde vymezeno, zda má správce spravovat celý majetek či část + souhlas toho, kdo má být správce)

o       Soud může také ustanovit správce

o       Odúmrť – zůstavitelův majetek je „bez pána“=> připadá státu (nemůže stát odmítnout, pouze kdyby dědil ze závěti)

-         Dědění ze závěti – závěti pořizuje zůstavitel rozhodnutí o svém majetku pro případ smrti

§       Závět holografní (holou rukou = vlastnoruční) – sepsána vlastní rukou, podepsána + datum podepsání

§       Závěť alografní (psacím strojem, cizí rukou) – pořizovatel se musí vlastnoručně podepsat před 2 svědky, kteří se také podepíší

§       Závěť formou notářského zápisu – sepíše na požádání kterýkoliv notář

o       Obsah závěti – musí být patrno kdo je dědicem, pokud více => jaký podíl

-         Zůstavitel může závětí zřídit nadaci nebo nadační fond (závěť musí obsahovat statut nadace)

-         Neopomenutelný dědic

o        nezletilí potomci – dědictví tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona

o       Zletilí potomci – polovina  ----- „-------

-         Notář/soudní komisař – soud ho pověří, aby provedl za odměnu úkony v řízení o dědictví

-         Dodatečné projednání dědictví – objevení dalšího majetku zůstavitele; provádí soud

-         Nepravý dědic

o        skutečný dědic je někdo jiný než ten, kdo dědictví podle výsledků řízení o dědictví nabyl

o       Skutečný dědic pak svůj nárok uplatňuje u soudu žalobou na vydání dědictví proti nepravému dědici

 

ADVOKACIE

-         Svobodné právnické povolání, advokáti jsou soukromými osobami poskytujícími právní služby (právní poradenství, sepisování listin, zejména smluv, zpracování právních rozborů, zastupování FO a PO, obhajoba…)

-         Práva a povinnosti – advokát je při poskytování právních služeb nezávislý, vázán je pouze právními předpisy

-         Odměna podle tarifu (stanoven vyhláškou)

-         Ten, kdo je zapsán do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou

 

NOTÁŘSTVÍ

-         Služby (zejména předcházení sporů), soukromá osoba, ale pověřená notářským úřadem (nepobírá však od státu plat)

-         Pouze FO + vysokoškolské vzdělání + zkouška; sepisování závětí, smlouvy kupní, darovací…)

-         Soudní komisař v řízení o dědictví; úkony notáře = úkony soudu

-         Všichni notáři jsou v Notářské komoře

 

ÚLOHA JUSTICE

-         Hlavním úkolem soudů je zákonem stanoveným způsobem poskytovat ochranu právům

-         Právní úprava – ČR, zákon o soudech a soudcích, o ústavním soudu, trestní řád

-         Soudnictví rozlišujeme podle toho, jaké státní funkce se v jejich rámci uplatní:

o       Soudnictví civilní -  ObčZ

o       Testament – závěť

o       Soudnictví trestní – ochrana společnosti, rozhodování o vině => o trestu

o       Soudnictví správní – prostředek ochrany před nezákonnými rozhodnutími ves

o       Soudnictví ústavní – rozhodování o ústavnosti zákonů a zákonnosti jiných právních předpisů

-         Soudní soustava – organizační uspořádání soudnictví, jeho struktura, stupně a základní vztahy mezi soudy jako jejími články

o       Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud – Brno

o       Vrchní soudy – Praha, Olomouc

o       Krajský soud – HK, PCE

o       Okresní soud = Rejstříkový soud UnO