Jdi na obsah Jdi na menu
 


18 Obchodní právo

 

Charakteristika a právní úprava obchodního práva

-         Souhrn právních norem, které upravují postavení podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností

-         Soukromoprávní předpisy:

o       Obchodní zákoník

o       Občanský zákoník

o       Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev

-         Veřejnoprávní předpisy (upravující podmínky podnikání):

o       Živnostenský zákon

o       daňové zákony, celní zákon, devizový zákon

o       zákon o účetnictví

o       zákony upravující cenné papíry

o       aj.

 

Charakteristika pojmů podnik, podnikatel, obchodní majetek, základní kapitál, prokura obchodní rejstřík, obchodní tajemství, hospodářská soutěž

Podnik

-         soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání

-         je věc hromadná

podnikatel

obchodní majetek

-         souhrn všech majetkových hodnot určitého podnikatele

-         zahrnuje věci, k nimž má podnikatel vlastnické právo, pohledávky ze závazkových vztahů, jiná majetková práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty

-         PO – OM se kryje s jejím veškerým majetkem

-         FO – OM je jen ta část majetku, která slouží k podnikatelské činnosti, nebo je určena podnikatelem k podnikání (pojem majetek – veškerý majetek, podnikatelský i nepodnikatelský)

Základní kapitál

-         Součástí vlastního kapitálu

-         Peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů do podnikání

Prokura

-         Zvláštní plná moc udělená podnikatelem FO

-         Udělení se zapisuje do obchodního rejstříku, je účinná ode dne zápisu

Obchodní rejstřík

-         Veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích

-         Veden v el. Podobě rejstříkovými soudy

-         Každému přístupný

-         Do OR se zapisují

o       PO (povinně)

§       Obchodní společnosti

§       Družstva

§       Zahraniční osoby

o       FO (dobrovolně)

Obchodní tajemství

-         Tvoří všechny skutečnosti obchodní, výrobní a technické povahy související s podnikem, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje

Hospodářská soutěž

-         Jsou to současně probíhající snahy většího počtu subjektů na straně nabídky i poptávky určitého zboží, služeb čí jiné činnosti, jejímž cílem je získání určitých výhod v oblasti hospodářských výsledků před ostatními