Jdi na obsah Jdi na menu
 


17 Živnosti

 

Živnostenská správa

 

 Právní úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

 

ŽIVNOSTENSKÉ ÚŘADY

Ø         obecní živnostenské úřady, kterými jsou odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,

Ø       krajské živnostenské úřady, kterými jsou odbory krajských úřadů,

Ø       Živnostenský úřad České republiky.

 

Obecní živnostenský úřad

·         vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo:

·         přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení,

·         přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení,

·         ·         přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.

 

Obecní živnostenský úřad je provozovatelem živnostenského rejstříku. Evidence živností pro danou oblast.

 

 

Krajský živnostenský úřad

·         vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce centrálních registračních míst a jednotných kontaktních míst, vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu; obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu může nařídit provedení živnostenské kontroly,

·         rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů ve svém správním obvodu,

·         spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady,

·         je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,

·         je provozovatelem živnostenského rejstříku,

·         plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

 

Stanoviska a vyjádření jsou příslušné orgány povinny sdělit krajskému živnostenskému úřadu do 15 dnů.

 

Živnostenský úřad České republiky

·         zpracovává koncepce (výsledky) v oblasti živnostenského podnikání,

·         vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči krajským živnostenským úřadům; může nařídit živnostenským úřadům provedení živnostenské kontroly,

·         rozhoduje jako správní orgán první instance,

·         rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím krajských živnostenských úřadů,

·         je správcem živnostenského rejstříku,

 

Zaměstnanci obcí, krajů a státu zařazení do živnostenských úřadů jsou oprávněni požadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení týkající se předmětu jejich činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem.

 

Zaměstnanci obcí, krajů a státu zařazení do živnostenských úřadů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své činnosti.

 

Činnosti vykonávané obecními živnostenskými úřady a krajskými živnostenskými úřady jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.

 

Do doby zřízení Živnostenského úřadu České republiky vykonává jeho působnost Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

 

 

 

Pojmy živnostenského podnikání

Živnostenským podnikáním (živností) se rozumí jakákoliv podnikatelská činnost, pokud není zákonem zakázána (např. kuplířství) a pokud nepředstavuje některou ze specializovaných činností, které jsou ze živnostenského podnikání výslovně vyloučeny zákonem.

Živnost

Živnost je soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

 

Soustavnost

Soustavnost se rozumí určitá trvalost, stálost a pravidelnost této činnosti, na rozdíl od činností a úkolů jednorázového a nahodilého charakteru. Podmínka soustavnosti nesplněna pokud je činnost opakována alespoň jednou ročně.

Samostatnost

Se samostatností souvisí i to, že příslušné subjekty vykonávají živnostenské podnikání vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Podnikatel sám rozhoduje a řídí svoji živnost. Nikomu nepodléhá. Švarc-systém je zakázán („zaměstnávání“ osob se živnostenským listem).

Vlastní jméno

Podnikatel vystupuje pod obchodní firmou, kterou uvedl při ohlášení živnosti, nebo v žádosti o koncesi. U fyzické osoby to je jméno a příjmení v nezkrácené podobě. Je možné použít dovětek o předmětu podnikání, nebo dovětek osobní. Obchodní firma právnické osoby musí obsahovat právní formu podnikání.

Vlastní odpovědnost

Živnostník odpovídá za svoji činnost před všemi kontrolními orgány. Nelze odpovědnost přenést na jiný subjekt.

Zisk

Je cílem této činnosti. Pokud bychom neměli úmysl zisku dosáhnout, nebude se jednat o podnikání.

Podmínky stanovené v živnostenském zákoně

Živnostenský zákon vymezuje činnosti, které nejsou živnostmi. Upravuje všeobecné a zvláštní podmínky pro podnikání.

Činnosti, které nejsou považovány za živnosti

 

 

 

 

Činnosti vyloučené ze živnostenského podnikán

Živnostenský zákon vymezuje činnosti, které protože představují podnikatelské aktivity, nejsou považovány za živnosti a řídí se samostatnou úpravou.

 

 

 

Tyto činnosti jsou rozděleny do tří skupin:

1)     V první skupině jsou taxativně stanoveny činnosti, které živností nejsou:

          provozování činností, které zákon vyhrazuje státu nebo určené právnické osobě,

          využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti chráněné zvláštními zákony, jejich původci nebo autory,

          výkon hromadné správy autorských práv podle zvláštních předpisů (autorský záko),

          restaurování kulturních památek, které jsou díly výtvarného umění nebo umělecko-řemeslnými pracemi.

2)     Do druhé skupiny jsou zařazeny činnosti nazývané také svobodná povolání, které vykonávají fyzické osoby na základě zvláštních zákonů:

          činnost lékařů, lékárníků, přírodních léčitelů …

          činnost advokátů, notářů, makléřů, ….

3)     Do třetí skupiny jsou zařazeny činnosti provozované zpravidla nebo výlučně právnickými osobami podle zvláštních zákonů:

          činnost bank, pojišťoven ….

          výroba elektřiny,

          provozování letišť,

          atd.

 

 

Provozování živností

 

Subjekty oprávněné provozovat živnost

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem, státní povolení k provozování živnosti (koncese) se vyžaduje jen v případech vymezených zákonem.

 

Fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba. Za českou osobu se považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území.

 

Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

 

Fyzická osoba, jíž byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, a její rodinní příslušníci mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako česká osoba.

 

 

 

 

Všeobecné podmínky provozování živnosti

 

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou:

- dosažení věku 18 let, občanský průkaz

- způsobilost k právním úkonům, OP, vlastním podpisem

- bezúhonnost,

 

 Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen:

- pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, nebo

- jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním,

 

 Zvláštní podmínky provozování živnosti

 

Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.

 

Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru.

 

Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie prokázat též doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie

 

Překážky provozování živnosti

 

Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, ode dne:

a) prodeje podniku

b) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování podniku

 

 Rozdělení živností

- ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení,

- koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese.

 


 

Živnosti ohlašovací

Ohlašovací živnost je možno provozovat na základě ohlášení, pokud ohlašovatel splňuje podmínky stanovené zákonem. Ke vzniku živnostenského oprávnění není třeba souhlasu či rozhodnutí živnostenského úřadu.

Živnostenský úřad poté zjišťuje, zda podaná ohlášení splňují předepsané náležitosti. Pokud podmínky stanovené pro provozování ohlašovací živnosti nesplňuje, vydá úřad rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo. Podnikatel se proti tomu může odvolat k nadřízenému orgánu státní správy; pokud je zamítavé rozhodnutí potvrzeno, má podnikatel právo požadovat soud o přezkoumání rozhodnutí.

Ohlašovacími živnostmi jsou:

a) živnosti řemeslné, (příloha 1 živnostenského zákona)

b) živnosti vázané, (příloha 2 živnostenského zákona)

c) živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena. (příloha 4 živnostenského zákona)

 

 

Živnosti koncesované

 

U koncesovaných živností vzniká živnostenské oprávnění na základě udělení koncese, tj. státní povolení. Koncese se uděluje na činnosti, které kladou vysoké nároky na zvláštní odbornou způsobilost (výroba zdravotnických zařízení, …), resp. na zajištění jejich bezpečnosti vůči okolí (výroba výbušnin, …).

Důvodem udílení koncesí na určité činnosti je tedy zejména ochrana veřejného zájmu.

Na vydání koncese není právní nárok. V případě zamítavého rozhodnutí lze podat odvolání k vyššímu orgánu státní správy.

 

Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 živnostenského zákona. Odborná způsobilost je stanovena v příloze č. 3 u každé živnosti zvlášť.

 

 

Živnostenské oprávnění

 

Oprávnění provozovat živnost vzniká:

- u ohlašovacích živností dnem ohlášení

- u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. (uděluje živnostenský úřad ČR – ministerstvo průmyslu a obchodu. KONCESE= povolení od státních orgánů

 

  

Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění

a) výpisem ze živnostenského rejstříku

b) do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu, nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese.

 

Živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. Jiná osoba je může vykonávat, jen stanoví-li to tento zákon.

 

Provozování živností prostřednictvím odpovědného zástupce

 

Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

 

Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti.

 


Pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele

 

Zemře-li podnikatel, mohou v živnosti pokračovat až do skončení řízení o projednání dědictví:

a) správce dědictví,

b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,

c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti nebo,

d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu, nejdéle však do skončení insolvenčního řízení, nebo

e) pozůstalý manžel nebo partner splňující podmínku uvedenou v c), pokud v živnosti nepokračují dědicové.

 

Po skončení řízení o dědictví mohou pokračovat v živnosti osoby uvedené v 1 a) až d), pokud nabyly majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti.

 

Provozovny

 

Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (automat) a mobilní provozovna.

 

 Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

 

Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má vlastnické nebo užívací právo.

 

Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti a byla řádně označena. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny.

 

 

V oznámení podnikatel uvede:

a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,

b) identifikační číslo

c) sídlo nebo trvalý pobyt,

d) adresu provozovny a předmět podnikání

e) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.

 

Živnostenský úřad, který obdrží oznámení, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

 

 

Při uzavření provozovny je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

 

Obec může v přenesené působnosti vydat tržní řád formou nařízení obce. Tržní řád vymezí:

a) místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště a jejich rozdělení,

b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti,

c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb,

d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti,

e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu.

 

Tržní řád se s výjimkou vztahuje i na prodej zboží a poskytování služeb na tržištích majících charakter stavby podle zvláštního zákona.

Povinnosti podnikatele

Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má místo podnikání.

 

Podnikatel je povinen zajistit, aby na provozovně, ve které je prodáváno zboží nebo poskytována služba, a nemá-li provozovnu, v místě podnikání, byly kontrolnímu orgánu na jeho žádost a ve lhůtě jím stanovené k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb.

 

Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu.

 

Jestliže se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci, nebo není-li možné identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout ho do zástavy nebo zprostředkovat jeho nákup.

Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka.

 

Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby

 

 Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda živnost provozuje, a doložit doklady prokazující provozování živnosti.

 

Podnikatel, který připravuje mládež na povolání, je povinen řídit se zvláštními právními předpisy.

  

Ohlašování živnosti

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu.

  

Fyzická osoba v ohlášení uvede:

-         jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení

 

Fyzická osoba připojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak:

a) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce,

b) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání,

h) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.

 

Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

 

Ve výpisu vydaném fyzické osobě se uvede:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození bydliště,

c) předmět podnikání

d) místo podnikání,

e) doba trvání živnostenského oprávnění,

f) den vzniku živnostenského oprávnění,

g) datum a místo vydání výpisu.

 

Nemá-li ohlášení náležitosti, vyzve živnostenský úřad ohlašovatele odstranění závad.

 

Nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené tímto zákonem, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo.

 

Živnostenský úřad zašle výpis, případně jiným způsobem sdělí údaje o živnosti a o podnikateli místně příslušnému správci daně, Českému statistickému úřadu, správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně,

 

Živnostenský úřad plní povinnosti uvedené v odstavci 1 ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení zápisu do živnostenského rejstříku.

 

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

 

 

Řízení o koncesi

 

Náležitosti žádosti o koncesi

Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu.

 

Jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, k žádosti o koncesi přiloží:

a) fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost, popřípadě doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce,

b) právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce.

 

Projednání žádosti

Je-li k provozování živnosti podle zvláštních předpisů nebo přílohy č. 3 zákona nutné oprávnění nebo souhlas nebo povolení nebo vyjádření orgánu státní správy, živnostenský úřad mu předloží žádost o koncesi.

Rozhodování o koncesi

Před rozhodnutím o koncesi živnostenský úřad zjišťuje, zda jsou splněny všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti a zda netrvá překážka provozování živnosti.

 

Není-li splněna některá z podmínek nebo nesouhlasí-li s udělením koncese orgán státní správy, živnostenský úřad žádost zamítne.

 

Je-li současně se žádostí o udělení koncese předkládáno živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce a splňuje-li navržená osoba podmínky stanovené zákonem, rozhodne živnostenský úřad o ustanovení odpovědného zástupce v rozhodnutí o udělení koncese.

 

 Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

 

Informační povinnosti živnostenského úřadu podle § 48 platí obdobně.

 

Živnostenský úřad zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, též orgánu, který k udělení koncese vydával stanovisko.

 

 

ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ

 

Živnostenské oprávnění zaniká:

a) smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové nebo správce dědictví

b) zánikem právnické osoby, výmaz z ochodního rejstříku

c) uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou,

d) výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku,

e) stanoví-li tak zvláštní právní předpis,

f) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.

 

Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže:

a) podnikatel již nesplňuje podmínky

b) nastanou překážky, nejedná-li se o překážku u živnosti volné,

c) podnikatel o to požádá,

d) zápis do živnostenského rejstříku na základě ohlášení byl proveden v rozporu se zákonem.

  

ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK

 

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady.

Živnostenský úřad České republiky do tohoto informačního systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živností. Za tím účelem mohou být sdružovány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů.

 

Do rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn:

a) u fyzické osoby jméno, příjmení, státní občanství, bydliště,

    u zahraniční fyzické osoby

též označení a místo pobytu v České republice, rodné číslo, datum narození, identifikační číslo, obchodní firma a místo podnikání,

   u odpovědného zástupce jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, datum narození,

b) předmět podnikání,

c) druh živnosti,

d) provozovna nebo provozovny, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,

e) doba platnosti živnostenského oprávnění,

f) datum vzniku živnostenského oprávnění,

g) datum zahájení provozování živnosti,

h) pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,

i) datum zániku živnostenského oprávnění,

j) datum doručení výpisu podle § 10 odst. 4,

k) vstup právnické osoby do likvidace,

l) překážky provozování živnosti,

 m) přehled o uložených pokutách

n) další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění

 

Zápis musí být proveden do 5 pracovních dnů ode dne vydání průkazu živnostenského oprávnění nebo jeho změny nebo do 5 dnů ode dne, kdy se o změně údaje vedeného v živnostenském rejstříku dozvěděl.

 

Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává v listinné nebo elektronické podobě:

a) podnikateli výpis,

b) úplný výpis,

c) částečný výpis,

d) potvrzení o určitém zápisu.

 

Ministerstvo vnitra poskytuje Živnostenskému úřadu České republiky pro potřeby vedení rejstříku z informačního systému evidence obyvatel

a) u občanů České republiky, kteří jsou podnikateli, odpovědnými zástupci, vedoucími organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice, statutárními orgány nebo jejich členy, údaje:

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2. datum a místo narození,

3. rodné číslo,

4. státní občanství,

5. adresa místa trvalého pobytu,

6. datum, místo a okres úmrtí, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

7. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí;

 

b) u cizinců vedených v informačním systému evidence obyvatel, kteří jsou subjekty oprávněnými provozovat živnost, nebo kteří jsou odpovědnými zástupci, vedoucími organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice, statutárními orgány nebo jejich členy, údaje:

1. jméno, příjmení, rodné příjmení,

2. datum a místo narození,

3. rodné číslo,

4. státní občanství,

5. druh a adresa místa pobytu,

6. datum, místo a okres úmrtí, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

7. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého prohlášen jako den úmrtí.

 

Tyto údaje jsou poskytovány v elektronické podobě umožňující dálkový přístup a jsou využívány v informačním systému ústřední evidence podnikatelů pro výkon činností stanovených zákonem živnostenským úřadům.

 

 Správní delikty

 

Přestupky

Fyzická osoba se dopustí přestupku.

 

Správní delikty právnických a podnikajících

fyzických osob

Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu.