Jdi na obsah Jdi na menu
 


21 Životní prostředí

 

1.      Co je to ŽP (str. 6, + zákl. funkcí 1. Věta, složky na str. 8, zákon o ŽP

·         Životní prostředí je vše, co nás obklopuje.

·         Základní funkcí je stanovení pravidle lidského chování příchraně složek životního prostředí. Jedná se o vytvoření společenských záruk, že nepříznivé působení člověka na životní prostředí nebude státá tolerovat a nepříznivé důsledky nepřekročí stanovenou mez.

·         Soubor právních norem, které regulují společenské vztahy v souvislosti s péčí o životní prostředí.

·         Člověk je součástí životního prostředí jako jedna z forem života. Při stanovení pravidel chování ve vtahu k životnímu prostředí není možné přihlížet jen k přímým a bezprostředním důsledkům změn životního prostředí pouze ve vztahu k člověku. Právo životního prostředí musí posuzovat tyto vztahy s vědomím, že každý zásah do ŽP, i když by byl omezen jen na určitou jeho část, se v něm může negativně projevit jako v celku

·         Právo životního prostředí tak reguluje společenské vztahy, které jsou ve svých důsledcích spojeny s existencí lidské civilizace.

Složky (příklady):

·        Ochrana přírody a krajiny

·        Ovzduší

·        Voda

·        Les

·        Odpady a obaly

·        Zoologické zahrady

 

 

2.      Orgány (str. 1, ŽP v ČR je tvořeno státní správou i samosprávou + vyjmenovat

Životní prostředí v ČR je tvořeno státní správou i samosprávy

a)    na republikové úrovni

-          vláda

-          MŽP ČR

-          Ostatní ústřední orgány státní správy republiky – ministerstvo zdravotnictví, zemědělství, kultury

-          Další ústřední orgány státní správy – Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Český úřad bezpečnosti práce, český báňský úřad

-          Specializované ústřední orgány státní správy republiky – Česká inspekce životního prostředí, Hlavní hygienik České republiky, česká energetická inspekce

b)    na místní úrovni (územní orgány)

-          krajské úřady

-          orgány kraje

-          pověřené obecní úřady

-          obecní úřady

-          orgány obcí

-          specializované orgány státní správy s jinak územně vymezenou působností  - správy národních parků

 

3.      Ministerstvo ŽP + ministři

·        Zřízeno 19. Prosince 1989 zákonem ČNR. K 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí

·        MŽP je ústředním orgánem státní správy pro(např.):

o       Ochranu přirozené akumulace vod

o       Ochranu ovzduší

o       Ochranu přírody a krajiny

o       Odpadové hospodářství

o       Výkon státní geologické služby

o       Myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích

·        Ministři:

1)     Benda

2)     Skalický

3)     Bursík

4)     Kužvart

5)     Ambrozek

6)     Kalaž

7)     Bursík

8)     Miko

9)     Bursík

10) Šebesta

11) Vízková

12) Drobil

13) Chalupa

 

4.      Instituce v okolí – CHÚ=4NP, CHKO (v Chocni Peliny)

1)     NP Šumava                                                             Šumava 683,3 km2

2)     NP Krkonoše (KRNAP)                    

3)     České Švýcarsko

4)     Podyjí

Těmto oblastem je v ČR dávána největší ochrana přírody.

CHKO

CHÚ, které mohou mít 4 stupně:

-          Národní přírodní rezervace

-          Národní přírodní památka

-          Národní rezervace

-          Národní památka

Označování a vyhlašování stromů a ohrožených zvířat.

5.      Prameny (str. 7), skupiny + příklady

ŽP se v systému právního řádu formuje teprve v posledních desetiletích. Souvisí to se zhoršováním ŽP.

Prameny práva životního prostředí je možno rozdělit do 4 skupin, a to na:

a)    Prameny, které zakotvují toto právní odvětví v ústavním pořádku a vymezují základní rámec této oblasti v právním systému

-          Ústava České republiky

-          Listina základních práv a svobod (právo na informace o tom, že je občan ohrožen na zdraví a že nemá vylézat z bytu - Ostrava, Chropyně)

b)    Prameny, které svým obsahem představují obecně platnou právní normu pro celou oblast nebo její převážnou část

-          Zákon o životním prostředí (č. 17/1992 Sb.)

-          O svobodném přístupu k informacím

-          O Státním fondu životního prostředí

c)    Prameny, které jsou zaměřeny na oblast vztahů péče o životní prostředí, ale působí jen v určitých konkrétních oblastech a obsahují režim ochrany pouze jednotlivých složek životního prostředí

-          Zákon o lesích

-          Zákon o vodách

-          Zákon o ochraně přírody a krajiny

-          Zákon o myslivosti

d)    Prameny tvořící právní předpisy, které obsahují právní režim vtahů v jiných oblastech, než je oblast ŽP, ale zahrnují také pravidla chování, které se problematiky ŽP dotýkají, např.:

-          Zákon o péči a o zdraví lidu

-          Zákon o územním plánování a stavebním řádu (nedá se stavět bez povolení o nezávadnosti na ŽP)

 

6.      Systém práva ŽP (5, str. 8)

Systém práva ŽP vytváří různé režimy pro konkrétní oblasti životního prostředí; existují tedy právní instituty speciální a instituty pro obecnou úpravu.

Podle tohoto přístupu je možné uvést některá právní pododvětví:


·        Stav ŽP

·        Geologie

·        Půda

·        Ochrana přírody a krajiny

·        Ovzduší

·        Voda

·        Les

·        Změna klimatu a obchodování s emisemi

·        Odpady a obaly

·        Environmentální rizika

·        Energetika a obnovitelné zdroje energie

·        Staré ekologické zátěže

·        Lidská sídla

·        Ekologie cestovního ruchu

·        Ochrana ozonové vrstvy

·        Zoologické zahrady

·        Botanické zahrady

·        Antarktida


Vlastní postavení práva ŽP  se prohybuje v systému práva jako celku mezi právem soukromým a veřejným, ovšem svým charakterem se více blíží právu veřejnému.

 

7.      Zoologické zahrady, návrat nosorožců, slůňata v Ostravě

Zoologické zahrady v ČR:

·        ZOO Dvůr Králové

·        ZOO Chomutov

·        ZOO Vyškov

·        ZOO Olomouc

·        ZOO Lešná

·        ZOO Plzeň

·        ZOO Jihlava

·        ZOO Ústí nad Labem

·        ZOO Ostrava

·        ZOO Liberec

·        ZOO Brno

·        ZOO Praha

 

Návrat nosorožců

ZOO Dvůr Králové dovezla první nosorožce dvourohé v roce 1971 z národního parku Tsavo v Keni. Do stejného ekosystému - Národního parku Mkomazi - vyvezla v květnu 2009 v rámci reintrodukce trio mladých nosorožců, kteří se tak vrátili do země svých předků.

 

Slůňata v Ostravě

12. 4. 2011 těsně před polednem konečně porodila i druhá ostravská slonice Johti. Přesně v 11: 08 hod přišla na svět sloní samička a zatím to vypadá, že je i s mámou v pořádku. Je o pořádný kus větší než sameček narozený před měsícem. Zvážit se ji nepodařilo, ale odhadujeme, že má určitě více než 100 kg. Podstatný rozdíl v hmotnosti obou slůňat je dán třemi faktory - slonice Johti je o kus větší než její dcera Vishesh, doba březosti u ní byla o více než měsíc delší než u Vishesh a navíc - prvorodičky rodí zpravidla mnohem menší mláďata. 

 

Zhruba po hodině od narození malá samička už také od své mámy pila mléko, a to z obou struků. Matka se o své v pořadí již čtvrté narozené mládě (odchovala však doposud pouze svou dceru Vishesh, svá dvě první mláďata zabila) vzorně stará a nejeví vůči němu žádnou agresivitu.

 

8.      Odpady – barvy kontejnerů

Odpady a nakládání s nimi:

(Jakub Arkus)

Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Právní úprava: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Popelnice – barvy: žlutá, bílá/zelená, modrá, červená, oranžová, fialová, hnědá

 

Žlutá - plast

Bílá - čiré sklo

Zelená - barevné sklo

Modrá - papír

Oranžová - nápojové kartóny

Hnědá - bio odpad

Česrvená - nebezpečný odpad

Šedá - směsný komunální odpad

Fialová - látky

 

Žlutá (plasty):

-                       občan vyprodukuje cca 18 – 28 kg ročně (80 % výrobků jsou obaly)

-                       pet lahve se nesmí spalovat –> vznikají škodlivé láhve a následně látky

-                       zátka na láhvích se nechává, nutno sešlapávat

-                       pet láhve – nové plasty, staré se rozdrtí na granule, drť poslouží k základu desek apod.

-                       plasty –> vlákna -> oblečení

-                       možno vhazovat stlačené PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky (i mikrotenové), fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, obaly

-                       nevhazujeme: novodurové trubky, guma, molitan, PVC, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, vícevrstvé obaly, linolea, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek (motorový olej, chemikálie, barvy apod.)

Sklo (bílá/zelená):

-                       45 km2 ročně

-                       9 – 18 kg skutečného odpadu, nejčastěji nápoje, televizory, autosklo, vázy, sklenice

-                       sklo je věčné, výroba nového je velmi náročná

-                       možno vhazovat nevratné láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo, obaly

-                       nevhazujeme: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, lahvičky od léčiv, žárovky, zářivky a výbojky

Papír (modrá):

-                       lze recyklovat nejvíce 5x až 7x

-                       ročně 15 až 40 kg

-                       papír zabírá 8 – 25 % odpadu

-                       možno vhazovat noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly (např. sáčky), obaly

-                       nevhazujeme: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité pleny a hygienické potřeby a vícevrstvé obaly

Nápojové kartony (oranžová):

-                       speciálně upravené popelnice

Bio odpady (hnědá):

-                       20 až 30 kg ročně

-                       ne zbytky jídla, ale pouze zbytky ovoce a zeleniny, zeleninové natě skořápky, popel – pouze ze dřeva, zeleniny, slupky, čajový a kávový odpad, odpad ze zahrady - tráva, listí, větve a uvadlé květiny

-                       kompost, hlína

 

Nebezpečný odpad (červený):

-                       30 až 40 tisíc tun ročně

-                       ohrožuje vody, půdy, naše zdraví

-                       domácnost: léky (odevzdávají se v některých lékárnách), zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla a oleje, ředidla

-                       zahrada: přípravky proti plevelu, škůdcům, pesticidy

-                       auto: nemrznoucí směs, autobaterie

-                       spotřebiče: freon, rtuť, obrazovky, monitory, fotografické materiály

-                       MOBILNÍ SBĚR – speciální automobil, který obec vysílá 2x do roky do obce, objíždí domy a přebírá nebezpečný odpad

Směsný komunální odpad (šedá):

-                       složka odpadu vzniklá po vytřídění papíru, plastu, skla, tetrapaků, kovů, nebezpečného odpadu, objemného odpadu aj.

 

SBĚRNÝ DVŮR:

Místo určené obcí ke shromažďování, sběru vytříděných a nebezpečných složek komunálních odpadů. Jedná se o materiál a odpad, který lze znovu použít (recyklovat) nebo jej je nutné odstranit.

-                       skladiště – staré pračky, postele, větve, suť, koberce, nábytek, lino, kovové nářadí, kovové součástky automobilů -> 100% recyklovatelné

-                       odpad je přesně zaevidován

-                       nemá dlouhou tradici – 1991

-                       dříve se odpady házely za město -> dnes významná naleziště o našich předcích

-                       pokud je sběrný dvůr daleko – obec může přistavit kontejnery

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Obec:

S    sběr NO

S    sběrné dvory

S    udržování městské zeleně

S    informování občanů o třídění

S    původcem odpadů

S    platí firmám za služby

S    500,- Kč ročně je povinný platit každý občan za odpady

S    Čím více obec třídí, tím více může získat peněz

S    Neplnění těchto povinností – hrozí právní postih

 

 

9.      Strategie udržitelného rozvoje v ČR (str. 3)

Strategie udržitelného rozvoje byla vládou schválena dne 8. prosince 2004. Návrh strategie, který byl vypracován pod koordinací Rady vlády pro udržitelný rozvoj, vzešel z rozsáhlé společenské diskuse a představuje dlouhodobý rámec pro politická rozhodování v kontextu mezinárodních závazků, které ČR přijala, avšak zároveň respektuje specifické podmínky ČR.

Strategie je východiskem pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru (sektorových politik či akčních programů) pro strategické rozhodování je v rámci státní správy a územní veřejné správy a pro jejich spolupráci se zájmovými skupinami.

Strategie reaguje na potřebu koordinovaného vývoje a vzájemné rovnováhy sociální, ekonomické a environmentální oblasti, přičemž jejím obecným cílem je zajišťovat co nejvyšší kvalitu života obyvatel a současně i vytvářet příznivé podmínky pro kvalitní generaci budoucích.