Jdi na obsah Jdi na menu
 


19 Sociální zabezpečení

 

Sociální politika

Sociální politika

Hlavním cílem sociální politiky je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, s nimiž se lidé v průběhu svého života setkávají, případně vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj jednotlivců a sociálních skupin.

Systém sociálního zabezpečení v ČR

Systém sociálního zabezpečení

* základní      - systém sociálního pojištění          - důchodové pojištění

                                                                                  -  nemocenské pojištění

                       - systém státní sociální podpory

                       - systém sociální pomoci (péče)

*doplňkové    - systém penzijního připojištění

 

Charakteristika jednotlivých dávek

Dávky

nemocenského pojištění

-              nemocenské

-              podpora při ošetřování člena rodiny

-              peněžitá pomoc v mateřství

-              vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

důchodové pojištění

-              starobní důchod

-              plný invalidní důchod

-              částečný invalidní důchod

-              vdovský důchod

-              vdovecký důchod

-              sirotčí důchod

-         Provádí vláda

-         Odvíjí se od zaměření politických stran (pravicové a levicové – liší se v názorech a činech)

-         Transferní platby – platby sociálních dávek, musí být vypláceny a stát s nimi musí v SR počítat

Sociální práva – jsou upraveny v LZPS

-         Práva subjektivní – všichni je mají

-         Právo na podporu v nezaměstnanosti pokud splňuje podmínky

-         Stejná práva manželských a nemanželských dětí

Systém sociálního zabezpečení

-         Hmotně právní úprava – zákony, které upravují jednotlivé nároky

-         Správní práva organizační – upravena odlišnými právními předpisy

-         Tvoří ho

o       Nemocenské pojištění

§       Zákon o nemocenském poj. ( nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství)

§       Vláda => MPSV=>Česká správa sociálního zabezpečení => okresní správa sociálního zabezpečení (vyřizuje nárok na sociální zabezpečení)

§       Organizace – zaměstnávají nad 25 osob (spolupracují s OSSZ)

§       Malé organizace – do 25 zaměstnanců (ČSSZ)

o       Důchodové pojištění

§       Vláda => MPSV=>ČSSZ=>OSSZ

o       Sociální péče

§       Vláda=>MPSV=>KÚ=>PO3

§       KÚ – přenesená působnost

§       Obec – zajistí přístřeší pro bezdomovce (v případě -20°C), domovy důchodců

§       Ministerstvo zdravotnictví také poskytuje sociální péči

o       Penzijní připojištění

§       NENÍ DŮCHOD

§       Dobrovolné na tzv. komerční bázi

§       U pojišťoven, některé banky, pošta

§       Není politická ochota dohodnout se na změně, že penzijní připojištění bude povinné (čím dál více důchodů)

§       Již 3 roky se připravuje důchodová reforma

 

 

Objekty sociální politiky

-         Všichni obyvatelé

-         Určité skupiny obyvatel (např. rodiny s dětmi, důchodci, nezaměstnaní)

-         Jednotlivec (např. dle věku, pohlaví,..)

Subjekty sociální politiky

-         Stát – hlavním nositelem

-         Vláda – vrcholným orgánem – programové prohlášení

o       Ústřední – MPSV, MŠMT, MZ

o       Územní – ÚP, OSSZ

-         Místní komunity, obce jejich orgány a instituce (komise, zdravotní komise, sociální odbory,..)

-         Zaměstnavatelé – ze zákona nebo dobrovolně

-         Občanské iniciativy – Výbor dobré vůle (kapka naděje), dobročinné organizace (člověk v tísni, nadace Terezy Maxové), charitativní organizace (česká charita, armáda spásy)

-         Církve

-         Občané, rodiny, domácnosti

-         Státní

-         Nestátní

o       Tržní

o       Netržní

Pojmy

-         Sociální zabezpečení – souhrn institucí, zařízení a opatření, které směřují k prevenci

o       Preventivní opatření – rekvalifikace,..

-         Sociální událost – skutečnost, se kterou jsou spojovány odpovídající formy pomoci potřebným osobám v rámci sociálního zabezpečení, obvykle vedou k

o       Ztrátě příjmů (např. v důsledku nemoci,.)

o       Vzniku mimořádných výdajů (např. v důsledku živelné události,..)

o       Jiným následkům (např. sociální dezintegraci,.)

-         Pokud dojde k sociální události a jsou splněny další předepsané podmínky, vznikne osobám právo (nebo nárok) na odpovídající zajištění

Pojistné na sociální zabezpečení

-         Důchodové a nemocenské pojištění (systémy) je založeno na pojistném principu, tj. na pravidelném placení příspěvku – pojistného

-         Peníze, které ČSSZ v souladu se zákonem 589/1992 Sb. O pojistném na sociální zabezpečení vybere je příjmem SR

-         Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na nemocenské pojištění, důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

-         Povinnost platit pojistné má zaměstnavatel zaměstnanci a OSVČ + ti kteří se důchodově pojistili dobrovolně

-         Výše pojistného = pojistné se odvádí z vyměřovacího základu (-pro zaměstnavatele – souhrn mezd všech zaměstnanců, pro zaměstnance – všechny příjmy spojené s jeho činností -> hrubá mzda), sazba pro zaměstnance je 6,5 % z vyměřovacího základu, u zaměstnavatele 25%

-         OSVČ – zálohy – 50% daňového základu

-         Způsoby platby

o       Na OSSZ – bezhotovostně převodem

o       Pošta – složenkou

o       Prostřednictví držitele pošt. licence

o       Hotově pouze do 5.000

-         Pojistné z ledna odvedeme v únoru (do výplatního termínu), u OSVČ do 8. dne v měsíci

-         Zaplaceno je v den kdy se částka připíše na účet

Nemocenské pojištění

-         Náleží při ztrátě příjmů, dočasná pracovní neschopnost

-         Od 1. 1. 2009 omezeno pojištění

-         Účast na nemocenské pojištění – současní zaměstnanci (povinni), OSVČ (dobrovolně)

-         Podmínky zaměstnance stanovené zákonem

o       Výkon práce na území ČR

o       Pracovně-právní vztah

o       Limit 15 dnů

o       Minimální výše příjmů 2.000

o       Zvláštní podmínky

-         ZMĚNA při souběhu nároků pouze 1 dávka, která se vypočte (3 zaměstnán = 1 dávka)

-         Výpočet

o       Rozhodné období pro výpočet dávek – max. 12 kalendářních měsíců zaměstnance, kterému je uznána pracovní neschopnost

o       Po dobu 21 kalendářních dnů je zaměstnanec zabezpečován náhradou mzdy ovšem až od 4. pracovního dne

-         Ustanovení o ochranné lhůtě – při skončení pracovního poměru – 7 dní (dříve 45) – možnost uplatnit pracovní neschopnost

-         Peněžitá pomoc v mateřství – nemocenské

o       Nemocenská musí trvat alespoň po dobu 270 dnů na dávku

o       Ochranná lhůta pro těhotné – max. 180 kalendářních dnů

o       Maminka si může vybrat 6 – 8 týdnů před porodem nastoupit na peněžitou pomoc v mateřství

-         Švédsko – muž musí na půl roku na rodičovskou dovolenou

-         V krizových případech (operace, smrt maminky…) – otec

Ošetřovné

-         Podpůrčí doba – 9 kal. dnů

-         U mladého zaměstnance (do 16 let) 16 kal. dnů

-         Ustanovení – v témžě případě ošetřování náleží ošetřovné jen jednou

-         Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

o       Nevhodná zaměstnání těhotné ženy – př. Rentgenová sestra – nárok na vyrovnávací příspěvek (ne snížení pracovní doby), stát doplácí rozdíl mezi původním a současným příjmem při změně zaměstnání

o       Úřednice nemůže jezdit na pracovní cesty (prémie, příplatky…)

Výpočet dávek

o       Určení denního vyměřovacího základu DVZ ->započitatelných kalendářních dnů

o       PN – pracovní neschopnost

Př.: PN 2. Února 2011 (sociální událost)

PP vznikl k 1. 9. 2010

IX.        15.000             30 dnů

X.        15.000             31 dnů

XI.        15.000             30 dnů

XII.       15.000             31 dnů

Rozhodné období (RO)                 60.000 113 dnů

Rozhodným příjmem – částka, ze které odvádíme pojistné na sociální zabezpečení („hrubá mzda“)

Denní vyměřovací základ – započitatelných kalendářních dnů.

Redukční hranice  1)    825,-

                                   2) 1.237,-

                                   3) 2.474,-

- stanovený denní průměrný příjem

PN, OŠ = 90%, 60%, 30%

PPM = 100%, 60%, 30%


                            

Důchodové pojištění

-         Druhy dávek:

o       Starobní

o       Invalidní

Pozůstalostní důchody

(z pojištění zemřelé osoby)

 
 

o       Vdovský a vdovecký

o       Sirotčí

 

-         2 podmínky na nárok na důchod – doba pojištění a věk

-         Roční vyměřovací základ -> roční příjem – částka, ze které se bude vypočítávat (hrubá mzda)

-         30 let před přiznáním důchodu – 30 let zpět – v r. 1981 začátek rozhodného období, 2010 konce RO

o       1981 – 15.000,- x koeficient (každý rok nově – ČSÚ)

o       2010 – 22.000,- x koeficient (dnes 1)

o       Nejstarší příjmy se přepočítávají největším koeficientem (schválení vlády)

-         Osobní vyměřovací základ – měsíční průměrný úhrn ročních vyměřovacích základů

-         Výpočtový základ – zjistí se redukce osobního vyměřovacího základu

První pilíř

Povinné základní důchodové pojištění

Dávkově definovaný

Průběžně financovaný

Druhý pilíř

Doplňkové, příspěvkově definované

Kapitálové penzijní pojištění se státním příspěvkem

 

Právní úprava

-         Zák. č. 155/1995 SB. o důchodovém pojištění v platném znění¨

-         Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

-         Zákon č. 882/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Kontakty

-         Odborná pomoc – OSSZ, PSSZ – přijímá žádosti

-         ČSSZ – rozhoduje o nároku na důchody

-         Příslušníci ozbrojených sil – pol. Armáda, vězeňská služba

-         MPSV

Principy

-         Solidarita

-         Průběžné financování

-         Povinný systém pro všechny ekonomicky aktivní osoby

-         Systém jednotný, dynamický – každý rok se mění

-         Dvousložková složka důchodu – základní výměra a procentní výměra

Výše důchodu

Dvě složky

-         Zákl. výměra 2170,-/měs.

-         Za každý celý rok (365 dnů) -> 1,5%

-         Výpočtového základu – příjmy pojištěnce

-         Po dovršení hranice důchody, kdy by mohl dojít, ale pracuje dál – za 90 kal. dnů 1,5% navíc

Invalidní důchody

-         Invalidita – snížení prac. Schopnosti

-         Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35%

 

První stupeň

Nejméně o 35%, nejvíc e o 49%

Druhý stupeň

Nejméně o 50% nejvíce o 69%

Třetí stupeň

Nejméně o 70%

 

Podmínky nároku

-         Nedosáhl věku 65 let

-         Stal se invalidním a získal potřebnou dobu pojištění

-         Stal se invalidním následkem pracovního úrazu

Výše

-         Základní výměra od 1. 1. 2011 – 2230,-/měs.

-         První stupeň o 0,5%, druhý s. 0,75%, třetí s. 1,5% výpočtového základu

Pozůstalostní důchody

-         Vdovský, vdovecký a sirotčí

-         Vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova